Menu

Nó không liên quan đến ai khác ngoài Người quyết định.

Thông tin bổ sung

  1. Dành 10 phút cho Người quyết định để xem xét các khái niệm và đưa ra quyết định. Tùy họ có muốn thảo luận với tổ hay không.
  2. Cuối cùng, Người quyết định phải dán 2 chấm có dấu sao màu xanh lá cây lên (các) khái niệm mà họ muốn thực hiện. Có 3 cách khác nhau để Người quyết định có thể biểu quyết (xem phần Hướng dẫn).

Hướng dẫn

Có 3 cách khác nhau để bạn có thể cho phép Người quyết định đưa ra lựa chọn của mình bằng hai chấm màu xanh lá cây mà họ có:

  1. Đặt cả 2 vào 1 khái niệm. Đây sẽ là một khái niệm để tạo nguyên mẫu và thử nghiệm.
  2. Đặt một dấu chấm trên một khái niệm để chọn làm luồng chính cho nguyên mẫu và dấu chấm còn lại trên một tính năng từ một khái niệm khác mà họ muốn thử nghiệm (trong luồng chính của khái niệm được chọn bằng dấu chấm đầu tiên).
  3. Đặt các chấm màu xanh lá cây vào hai khái niệm khác nhau và đặt hai khái niệm này đối lập nhau. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tạo hai nguyên mẫu khác nhau và thử nghiệm cạnh nhau. Tùy chọn này chỉ được khuyến nghị cho phép nếu bạn có kinh nghiệm làm người điều phối và nhóm có năng lực và kinh nghiệm để tạo nguyên mẫu và thử nghiệm song song hai khái niệm một cách hiệu quả.