Menu

Hãy xem các câu hỏi ‘Làm thế nào chúng ta có thể’ và kêu gọi mọi người bỏ phiếu để chọn ra những HMW có tiềm năng lớn nhất.

Thông tin bổ sung

  1. Phân phát các chấm dính màu đỏ cho từng người tham gia và đưa thêm các chấm khác cho Người quyết định.
  2. Yêu cầu mọi người bình chọn HMW nào là quan trọng nhất.
  3. Tạo cây biểu quyết: Lấy tất cả các HMW đã được bình chọn (có ít nhất 2-3 phiếu bầu) và xếp theo thứ tự quan trọng. HMW càng có nhiều phiếu bầu thì vị trí của nó trên cây càng cao.

Mục tiêu

Mang lại sự tập trung rõ ràng cho mọi người trong nhóm.

Hướng dẫn

Đưa cho mọi người trong nhóm của bạn 2 chấm đỏ và đưa cho Người quyết định 4 chấm đỏ. (Bạn có thể điều chỉnh số chấm dựa trên quy mô nhóm chạy nước rút của mình. Ví dụ: với một nhóm chạy nước rút thực sự nhỏ, bạn có thể cho 3 chấm cho mọi người và 5 chấm cho Người quyết định)

10 phút là đủ, điều quan trọng là mọi người phải có thời gian để xem qua tất cả các HMW.