Menu

Sáng ngày 2 được dành để quyết định nên tạo nguyên mẫu cái gì và buổi chiều là để tạo bảng phân cảnh để hướng dẫn việc tạo nguyên mẫu.

1. Giới thiệu

Đến cuối ngày thứ 2, tất cả việc ra quyết định đã hoàn tất và các chuyên gia của bạn có thể dừng lại và tiếp tục công việc hàng ngày của họ. Bạn đã có định hướng rõ ràng và có thể chuyển sang tạo mẫu và thử nghiệm những gì họ yêu cầu bạn.

2. Bảo tàng nghệ thuật

Các bản phác thảo giải pháp ngày hôm qua được dán lên tường. Xoay chúng lại để mọi người có thể đi lại và kiểm tra chúng.

Mẹo: Khi xoay quanh các khái niệm để nhóm có thể nhìn thấy chúng, hãy đảm bảo đặt chúng cách xa nhau trong phòng để mọi người có thể đi lại và quan sát chúng dễ dàng.