Menu

Đưa ra câu hỏi chính của phần chạy nước rút bằng bài tập ghi chú và bỏ phiếu.

Lần này hãy nghĩ xem những thách thức lớn nhất trong việc cố gắng đạt được mục tiêu dài hạn là gì và biến chúng thành những câu hỏi định hướng giải pháp.

Thông tin bổ sung

  1. Mọi người đều nhận được những ghi chú sau đó và suy nghĩ riêng về những thách thức lớn nhất sẽ là gì trong việc đạt được mục tiêu. Hãy biến những thử thách này thành “Chúng ta có thể…?’ câu hỏi. Ghi chú 2-3 câu hỏi cho mỗi thành viên. (mỗi người 1 mục tiêu)
  2. Dán các tờ ghi chú lên tường và yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đọc to câu hỏi của họ.
  3. Đưa ra 3 dấu chấm biểu quyết cho mỗi người, bao gồm cả Người quyết định. Mọi người đều chấm những chấm đỏ vào 3 câu hỏi mà họ thấy quan trọng nhất. Cho 5-7 phút.
  4. Sau khi mọi người bình chọn, hãy yêu cầu Người quyết định chọn 1 câu hỏi chạy nước rút sẽ là câu hỏi chạy nước rút cuối cùng.

Kết quả cuối cùng là bạn sẽ có cả mục tiêu dài hạn và 3 câu hỏi chạy nước rút hàng đầu được viết trên bảng, với câu hỏi do Người quyết định chọn ở trên cùng.

Hướng dẫn

Trong bài tập này, bạn sẽ đội chiếc mũ bi quan (hoặc thực tế) của mình và suy nghĩ về những thách thức lớn nhất sẽ xảy ra khi cố gắng đạt được mục tiêu dài hạn của chúng ta:

  • Điều gì có thể ngăn cản chúng ta đến đó?
  • Điều gì có thể là trở ngại hoặc thách thức lớn?

Ở phần cuối của bài tập này, khi bạn đã xác định được 3 câu hỏi quan trọng nhất, bao gồm cả câu hỏi cuối cùng mà Người quyết định đã chọn, hãy đảm bảo ghi lại chúng trên bảng lật hoặc bảng trắng cùng với mục tiêu dài hạn để những người này có thể nhìn thấy được.