Menu

Yêu cầu các thành viên trong nhóm đọc tất cả các HMW, bằng cách yêu cầu họ phân loại tất cả các ghi chú sau đó của HMW.

Thông tin bổ sung

Sau khi cuộc phỏng vấn chuyên gia kết thúc, hãy yêu cầu mọi người dán tờ ghi chú HMW của họ lên tường.

Khi tất cả các HMW đã lên bảng, yêu cầu cả nhóm đọc qua các HMW và đưa ra các danh mục để sắp xếp chúng.

Mục tiêu

Khiến mọi người đọc tất cả các HMW-s.

Hướng dẫn

Yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa ra các danh mục khác nhau và sắp xếp các ghi chú vào chúng. Với tư cách là người điều hành, bạn có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân loại, nếu cần.

Sử dụng màu khác của giấy ghi chú cho tên danh mục.

Lưu ý: Các danh mục thực sự sẽ không được sử dụng thêm nữa, điều quan trọng là thu hút mọi người đọc tất cả các HMW.