Menu

Sử dụng và quản lý con người

Tìm thông tin, mẹo và mẫu để giúp bạn:

  • hiểu cơ bản về nguồn nhân lực
  • thuê đúng người
  • quản lý và giữ chân nhân viên của bạn
  • đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của bạn.

Tìm hiểu cách lập kế hoạch cho lực lượng lao động của bạn để bạn có được đội ngũ nhân viên phù hợp với các kỹ năng phù hợp và tìm hiểu cách thu hút Cố vấn lực lượng lao động trong ngành.

Việc lựa chọn đúng người cho đúng vị trí đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của một doanh nghiệp. Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa quy trình tuyển dụng và lựa chọn của mình.

Tìm các công cụ và thông tin để tạo ra một môi trường làm việc giúp giảm doanh thu của nhân viên, đồng thời tăng năng suất và lợi nhuận kinh doanh.

Đọc cách các phong cách quản lý khác nhau ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp của bạn và cách phát triển kỹ năng lãnh đạo của chính bạn và của nhóm của bạn.

Tìm các hướng dẫn và mẫu để giúp bạn phát triển các chương trình đào tạo có lợi cho doanh nghiệp và nhân viên của bạn.

Lập kế hoạch kế nhiệm là một quy trình chiến lược thiết yếu để đảm bảo hoạt động liên tục khi có sự thay đổi nhân tài.