Menu

Sau khi quá trình tạo luồng người dùng ban đầu này kết thúc, hãy tiếp tục tạo bảng phân cảnh chi tiết.

Hướng dẫn

Lời khuyên:

  • Trong quá trình xây dựng kịch bản phân cảnh thực tế, bạn có thể sử dụng bất kỳ phần nào của bản phác thảo có thể hữu ích (nghĩa đen là cắt và dán các phần của bản phác thảo).
  • Đối với việc viết kịch bản phân cảnh, bạn chắc chắn nên có một nhà thiết kế trong nhóm để làm cho nguyên mẫu của bạn trôi chảy tự nhiên hơn một chút
  • Không nên thực hiện các bước thay thế trong bảng phân cảnh. Tốt hơn nên đi theo một đường dẫn cho quá trình thử nghiệm, giữ cho quá trình tạo nguyên mẫu và thử nghiệm càng đơn giản càng tốt.