Menu

Viết văn bản thay thế cho dữ liệu trực quan (biểu đồ) trong SEO

Viết văn bản thay thế cho dữ liệu trực quan

Bạn có thể không thể viết văn bản truyền đạt toàn bộ ý nghĩa của biểu đồ. Nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn không nên thử. Văn bản thay thế là gì? Văn bản thay thế (đôi khi được gọi là thẻ Alt) là các mô tả bằng văn bản được thêm vào hình […]