Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/cac-buoc-xac-dinh-cac-van-de-chien-luoc/

Các bước xác định các vấn đề chiến lược

Các bước xác định các vấn đề chiến lược

Các vấn đề chiến lược, luôn xuất hiện trong các phần đầu của các quy trình lập kế hoạch chiến lược các doanh nghiệp, hay bất kỳ quy trình lập kế hoạch chiến lược nào. Việc đánh giá thông tin về tình hình hiện tại của doanh nghiệp, kết nối với các bên liên quan, khách hàng, nhân sự.

Các vấn đề chiến lược là các chủ đề mà bạn biết mình sẽ phải giải quyết, sửa chữa và quyết định trước khi lên kế hoạch cho năm.

Nếu vẫn chưa biết về các vấn đề chiến lược, bạn có thể tìm hiểu: Các vấn đề chiến lược.

Các vấn đề chiến lược dùng để:

 • Giải quyết
 • Khắc phục
 • Quyết định

Hãy lắng nghe các vấn đề chiến lược, trước khi bắt đầu lên một kế hoạch chính thức:

 • Điều gì đang hoạt động tốt?
 • Điều gì đang không hiệu quả?
 • Điều gì đang cản trở chúng ta?
 • Đầu là cơ hội?

Quan trọng là có một số việc quan trọng trong tổ chức của bạn, mà bạn cần đưa ra quyết định trước khi lập kế hoạch chiến lược. Chúng sẽ cản trở bạn lập một kế hoạch kinh doanh tốt nếu bạn chưa đưa ra quyết định

Cấu trúc Các vấn đề chiến lược

Cấu trúc chúng dưới dạng một câu hỏi. Tôi muốn chia nó thành 3 phần:

1. Chúng ta làm như thế nào (Chúng ta đang có điều gì?)
2. Hoạt động (activity), quá trình (process), thử thách (challenge) (Cơ hội để tăng trưởng ở các thị trường khác nhau)
3. Kết quả (đa dạng hóa nguồn doanh thu)

Với cấu trúc câu hỏi đơn giản như trên, bạn có thể áp dụng với các chủ đề mà bạn đưa ra trong quá trình phân tích.

Mẹo: Bạn nên đánh giá và giảm tải các vấn đề chưa quá quan trọng và cấp thiết (Nên có một bộ lọc sơ bộ trước đó).

Cấu trúc các vấn đề chiến lược

Cách sử dụng Các vấn đề chiến lược

 1. Sau khi bạn đã trả lời các câu hỏi theo cấu trúc, bạn sẽ thiết lập các mục tiêu
 2. Bạn nên dành thời gian đào sâu hơn về các mặt dữ liệu về việc trả lời 3 câu hỏi trên
 3. Bãi đậu xe (Đưa nó vào hàng đợi và giải quyết sau hoặc một timeline giải quyết dài hơi)
 4. Trả lời các câu hỏi từ đầu quá trình (Bạn nên luôn có nhiều câu hỏi quan trọng trước quá trình, và bạn tìm được câu trả lời khi ở sâu trong dữ liệu)
Facebook
Twitter
LinkedIn