Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/huong-dan-tao-va-su-dung-phan-tich-swot-ban-don-gian/

Hướng dẫn tạo và sử dụng Phân tích SWOT bản đơn giản

Hướng dẫn tạo và sử dụng Phân tích SWOT bản đơn giản

Thay vì 4 góc trong SWOT tiêu chuẩn, tôi sử dụng 3 góc trong phân tích sửa đổi bản đơn giản của mình và tự hỏi mình những câu hỏi sau:

  1. điều gì đang hoạt động tốt,
  2. điều gì cản trở chúng ta,
  3. và cơ hội phát triển/cải tiến lớn nhất của chúng ta là gì?

LƯU Ý: Phân tích SWOT đã sửa đổi hoạt động tốt nhất khi bạn có mục tiêu chiến lược.

Tìm hiểu thêm về: SWOT.

Mẹo thực hiện: Bạn có thể thấy 3 câu hỏi trên, dùng bảng trắng, yêu cầu nhân viên ghi các ý tưởng và ý kiến của mình cho từng phần.

So với SWOT tiêu chuẩn, SWOT bản đơn giản được sửa đổi có xu hướng kém chính xác hơn.

Ví dụ, nó không bao gồm các mối đe dọa, vì vậy nó không có quá trình phân tích các vấn đề bên trong và bên ngoài.

Mục đích của SWOT được sửa đổi là thu hút và sử dụng trí tuệ của tổ chức của bạn theo cách không đe dọa. Khi bạn làm mới kế hoạch chiến lược của mình, nó cung cấp một cách hữu ích để phát triển ý tưởng mới và hướng sự tập trung của bạn.

Xem thêm: Hướng dẫn thiết lập SWOT chi tiết.

Cách sử dụng

1. Tạo chủ đề – đi qua cả ba góc để tìm chủ đề chung
2. Đặt mục tiêu – chủ đề trở thành mục tiêu của bạn
3. Biến thành sáng kiến – biến ý tưởng và mục tiêu thành sáng kiến khả thi

Sơ đồ SWOT đơn giản
Facebook
Twitter
LinkedIn