Menu

Tài Liệu Thiết Kế Và Ấn Bản Hướng Dẫn của The Wasington Post

Hướng dẫn nguyên tắc thiết kế và SEO của Washington Post

Tài liệu Hướng dẫn và các thông số kỹ thuật cần thiết của Website, được Washington Post phát hành. Nó là tài liệu mang giá trị tham khảo và học hỏi tốt vì The Washington Post là một trong những top đầu tiên phong về báo chí (đặc biệt sự thay đổi môi trường internet). […]

Nguyên tắc và Thực tiễn Tốt nhất về SEO (Washington Post)

Kích thước văn bản và font (The Washington Post)

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Nguyên tắc Kích thước văn bản, font của Washington Post

Kích thước văn bản và font (The Washington Post)

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Nguyên tắt văn bản thay thế của The Washington Post

Nguyên tắc văn bản thay thế The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Checklist chất lượng kỹ thuật của The Washington Post

Check list chất lượng kỹ thuật The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Thông số thiết kế và kỹ thuật The Washington Post

Các thông số kỹ thuật The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]

Nguyên Tắc Thiết Kế Và Kỹ Thuật The Washington Post

Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật của The Washington Post

Cơ bản Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở Các thông số kỹ thuật cơ sở Tài nguyên Checklist chất lượng kỹ thuật Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt) Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản Nguyên tắc kích thước văn bản, font Affordances trong thiết kế UX Hướng dẫn viết […]