Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/ke-hoach-san-sang-thay-doi/

Related Posts

Kế hoạch sẵn sàng thay đổi

Kế hoạch sẵn sàng thay đổi

Kế hoạch sẵn sàng thay đổi được thiết kế để nắm bắt công việc bạn đã hoàn thành qua 3 bước trong hành trình thay đổi của mình cho đến nay.

Hướng dẫn

 1. Trước khi bạn bắt đầu kế hoạch của mình, hãy hoàn thành từng bước của quy trình thay đổi và các hoạt động theo thứ tự chúng được liệt kê để phát triển kế hoạch của bạn. Sử dụng danh sách kiểm tra hành trình thay đổi để đánh dấu những gì bạn đã hoàn thành – bạn có thể đã chọn chỉ hoàn thành các hoạt động thiết yếu.
 2. Tuyên bố mục tiêu: Xác định lý do thay đổi của bạn trong 25 từ hoặc ít hơn. Tại sao bạn cần phải thay đổi?
 3. Ma trận thay đổi: Xác định loại thay đổi mà bạn đang lên kế hoạch.
 4. Bạn muốn đến đâu?: Xác định tầm nhìn thay đổi của bạn – cho cá nhân bạn, các mục tiêu và mục tiêu liên quan cho nhóm và doanh nghiệp của bạn. Hành trình thay đổi thành công cuối cùng sẽ như thế nào?
 5. Bạn sẽ đến đó bằng cách nào?: Mô tả các hoạt động quan trọng nhất mà bạn sẽ thực hiện.
 6. Khung SWOT: Nắm bắt 3 lựa chọn trong điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa hàng đầu của bạn.
 7. Tóm tắt tiêu chí thiết kế: Xác định các hành động thay đổi quan trọng nhất của bạn.

Thường xuyên xem lại kế hoạch đã hoàn thành của bạn và cập nhật nó khi doanh nghiệp và môi trường của bạn thay đổi.

Mẫu kế hoạch sẳn sàng thay đổi

Tuyên bố mục tiêu: Lý do thay đổi của bạn

Ma Trận
Chủ động
Bị động
Internal
External

Hành trình thay đổi

Chuẩn bị cho sự thay đổi

 • Canvas mô hình kinh doanh cá nhân
 • Tranh kể chuyện
 • Tranh mô hình kinh doanh

Hiểu thay đổi

 • Canvas bản đồ ngữ cảnh
 • Cập nhật canvas mô hình kinh doanh
 • Tiêu chí thiết kế canvas

Quản lý thay đổi

 • Khung SWOT
 • Canvas xu hướng

Bạn muốn đến đâu

 • Mục tiêu và mục tiêu cá nhân của bạn
 • Mục tiêu và mục tiêu cho nhóm của bạn
 • Mục tiêu và mục tiêu cho doanh nghiệp của bạn

Bạn sẽ đến đó bằng cách nào?

Thay đổi nội bộ tác động đến bạn, nhóm của bạn và doanh nghiệp của bạn như thế nào? Mô tả các hoạt động bạn sẽ thực hiện để giải quyết những thay đổi nội bộ này.

Thay đổi bên ngoài ảnh hưởng đến bạn, nhóm của bạn và doanh nghiệp của bạn như thế nào? Mô tả các hoạt động bạn sẽ thực hiện để giải quyết những thay đổi bên ngoài này.

Khung SWOT

Phân tích điểm mạnh và hiểu biết sâu sắc

1.
2.
3.

Phân tích điểm yếu và hiểu biết sâu sắc

1.
2.
3.

Phân tích cơ hội và hiểu biết sâu sắc

1.
2.
3.

Phân tích mối đe dọa và hiểu biết sâu sắc

1.
2.
3.

Tóm tắt tiêu chí thành công chính

Phải:

Nên:

Có thể:

Sẽ không:

Facebook
Twitter
LinkedIn