Menu

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Cải thiện quản lý rủi ro kinh doanh của bạn

Giúp cải thiện khả năng phục hồi kinh doanh của bạn bằng cách sử dụng các hướng dẫn, mẫu và tài nguyên của chúng tôi để:

  • tạo ra một kế hoạch kinh doanh liên tục, quản lý rủi ro và ứng phó sự cố
  • quản lý các loại rủi ro kinh doanh cụ thể
  • bảo vệ bản thân, nhân viên và khách hàng với lời khuyên về sức khỏe, an toàn và phúc lợi.

Đọc cách lập kế hoạch kinh doanh liên tục có thể giúp doanh nghiệp của bạn chuẩn bị và tiếp tục hoạt động sau một sự cố hoặc khủng hoảng.

Xác định những rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp của bạn, phân tích tác động tiềm ẩn của chúng và chuẩn bị một kế hoạch quản lý rủi ro.

Tìm hiểu cách lập kế hoạch ứng phó sự cố để doanh nghiệp và nhân viên của bạn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

Hướng dẫn về những nội dung cần đưa vào kế hoạch khôi phục doanh nghiệp của bạn và nơi tìm các chiến lược khôi phục dành riêng cho sự kiện.

Quản lý rủi ro kinh doanh liên quan đến việc giám sát chặt chẽ các rủi ro tiềm ẩn. Bất cứ điều gì có thể tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn đều có thể là một rủi ro tiềm ẩn và hầu hết các rủi ro sẽ đi kèm với những tác động tài chính.

Tìm hiểu cách xác định, phân tích và quản lý rủi ro để bảo vệ doanh nghiệp mới của bạn.

Đọc về quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, bao gồm xác định chuỗi cung ứng của bạn, chuẩn bị cho sự gián đoạn và biết các loại rủi ro.