Menu

Ứng dụng cơ bản với ChatGPT

Ứng dụng cơ bản với ChatGPT

Ứng dụng cơ bản với ChatGPT: Hướng dẫn cơ bản về cấu trúc dữ liệu, Viết email trong nhiều trường hợp khác nhau hay viết Blog từng bước.

Lời nhắc nâng cao cho ChatGPT

Prompt nâng cao cho ChatGPT

Những lời nhắc nâng cao cho ChatGPT, giúp dễ dàng hơn trong việc khai thác và đưa ra yêu cầu cho Gen Ai mạnh mẽ nhất hiện nay trên thị trường.

Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT

Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT

Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT hỗ trợ. Điều này giúp bạn tham gia vào quá trình viết nhanh hơn (AI hỗ trợ chứ không thay thế bạn viết).

Trò chuyện hiệu quả hơn cùng ChatGPT

Trò chuyện hiệu quả cùng ChatGPT

Thiết lập cấu trúc và phong cách trò chuyện, bằng cách sử dụng lời nhắc đầu tiên để bắt đầu ChatGPT. Nó mang lại cho bạn quyền kiểm soát.