Menu

Cơ bản về Gen AI

Cơ bản về Gen AI

Chương này sẽ giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về Generative AI, Nhắc nhở, Kỹ thuật nhắc nhở, Chatbot, v.v. Những kiến thức nền tảng về AI.

Thấu hiểu tư duy AI

Thấu hiểu tư duy AI

Hiểu về các loại Ai khác nhau hiện nay, cũng như cách thức mà LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) của AI hoạt động hiện nay. Một kiến thức nền tảng.

Trò chuyện hiệu quả hơn cùng ChatGPT

Trò chuyện hiệu quả cùng ChatGPT

Thiết lập cấu trúc và phong cách trò chuyện, bằng cách sử dụng lời nhắc đầu tiên để bắt đầu ChatGPT. Nó mang lại cho bạn quyền kiểm soát.

Chatbot

Chatbot cơ bản

Trong LLM, có nhiều lọai trí tuệ nhân tạo khác nhau. Hiểu về Chatbot trong Ai, hiểu tại sao Chatbot lại tốt hơn các Ai không Chatbot.