Menu

Cơ bản về Gen AI

Giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về Generative AI, Nhắc nhở, Kỹ thuật nhắc nhở, Chatbot, v.v.

Giới thiệu về AI

Hiểu cơ bản về AI, Generative AI, lời nhắc (prompts)

Nhắc nhở bằng ChatGPT

Thiết lập ChatGPT

Kỹ thuật điều chỉnh

Kỹ thuật điều chỉnh AI là gì?

Kỹ thuật hướng dẫn có cấu trúc

Hiểu được dùng lời nhắc có hướng dẫn cho AI

Phân công vai trò

Hiểu về lời nhắc vai trò

Đưa ra ví dụ

Tìm hiểu về cách nhắc nhở thông qua ví dụ: không có ví dụ, ví dụ 1 lần hay ví dụ nhiều lần

Kỹ thuật kết hợp

Hiểu và biết cách sử dụng các kỹ thuật kết hợp với AI

Lời nhắc toàn diện

Đề xuất cấu trúc để đưa ra lời nhắc toàn diện một cách chuyên nghiệp với AI

Chatbot

Cách hoạt động của Chatbot

Trò chuyện hiệu quả cùng ChatGPT

Kiểm soát phong cách, cấu trúc của cuộc trò chuyện với AI

OpenAI Playground

Thiết lập Playground của OpenAI

Thiết lập LLM

Thiết lập chế độ nâng cao khi trò chuyện với: Temperature, Top P, Độ dài tối đa

Cam bẫy của AI

Hiểu được các vấn đề và các thành kiến mà AI gặp phải

Thấu hiểu về tư duy AI

Hiểu về các loại AI khác nhau

Phương pháp nhắc nhở hiệu quả

Tìm hiểu 5 phương pháp 5 cao mà chúng tôi đề xuất sử dụng cho ChatGPT