Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/checklist-theo-doi-qua-trinh-phuc-hoi-kinh-doanh/

Checklist theo dõi quá trình phục hồi kinh doanh

Checklist theo dõi quá trình phục hồi kinh doanh

Khi khủng hoảng đã qua và bạn có thể quay lại cơ sở của mình một cách an toàn, bạn có thể cần thực hiện một số bước.

Tại sao bạn nên sử dụng danh sách kiểm tra

Viết ra các hành động chính có nghĩa là bạn không cần phải dành thời gian để ghi nhớ các bước quan trọng. Danh sách kiểm tra cũng hỗ trợ ủy quyền nhiệm vụ.

Là một phần trong kế hoạch phục hồi của bạn, danh sách kiểm tra có thể hỗ trợ bạn đánh giá mức độ thiệt hại sau khủng hoảng và giúp bạn theo dõi quá trình phục hồi.

Danh sách kiểm tra này hỗ trợ bạn tùy chỉnh danh sách kiểm tra trong kế hoạch kinh doanh liên tục của mình.

Danh sách kiểm tra khủng hoảng và phục hồi

Chi tiết về cuộc khủng hoảng

Cập nhật nhân viên

Liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Hỗ trợ thuế

Hỗ trợ tinh thần và khủng hoảng

Xem lại quy trình khôi phục của bạn

Khác

Facebook
Twitter
LinkedIn