Menu

Ứng dụng cơ bản với ChatGPT

Ứng dụng cơ bản với ChatGPT

Ứng dụng cơ bản với ChatGPT: Hướng dẫn cơ bản về cấu trúc dữ liệu, Viết email trong nhiều trường hợp khác nhau hay viết Blog từng bước.

Cơ bản về Gen AI

Cơ bản về Gen AI

Chương này sẽ giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về Generative AI, Nhắc nhở, Kỹ thuật nhắc nhở, Chatbot, v.v. Những kiến thức nền tảng về AI.

Lời nhắc nâng cao cho ChatGPT

Prompt nâng cao cho ChatGPT

Những lời nhắc nâng cao cho ChatGPT, giúp dễ dàng hơn trong việc khai thác và đưa ra yêu cầu cho Gen Ai mạnh mẽ nhất hiện nay trên thị trường.

Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT

Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT

Hướng dẫn viết Blog với ChatGPT hỗ trợ. Điều này giúp bạn tham gia vào quá trình viết nhanh hơn (AI hỗ trợ chứ không thay thế bạn viết).

Thấu hiểu tư duy AI

Thấu hiểu tư duy AI

Hiểu về các loại Ai khác nhau hiện nay, cũng như cách thức mà LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) của AI hoạt động hiện nay. Một kiến thức nền tảng.