Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/cac-mau-tong-quan-du-an/

Các mẫu tổng quan dự án đơn giản

Các mẫu tổng quan dự án đơn giản

Đây là danh sách được phân loại của các mẫu tổng quan dự án mà bạn đã đề cập, cùng với thông tin tương ứng ở định dạng bảng:

Mẫu tổng quan dự án đơn giản

Sử dụng mẫu này để phác thảo tất cả các thành phần chính của dự án của bạn một cách đơn giản và ngắn gọn.

Mẫu này cho phép bạn làm nổi bật các chi tiết và thông tin quan trọng cho các bên liên quan và khách hàng, chẳng hạn như vấn đề mà dự án sẽ giải quyết, mục tiêu tổng thể, phạm vi dự án, sản phẩm bàn giao chính, thời gian ước tính, v.v. Sử dụng mẫu hữu ích này để truyền đạt cho người khác những gì dự án của bạn yêu cầu từ đầu đến cuối.

Trong Simple Project Overview Template, bạn có thể bao gồm các thành phần sau:

 1. Tên dự án: Đặt tên dự án một cách ngắn gọn và mô tả chính xác về dự án.

 2. Vấn đề/Dự án mục tiêu: Đưa ra mô tả về vấn đề hoặc mục tiêu chính mà dự án nhằm giải quyết. Diễn đạt vấn đề một cách rõ ràng và thể hiện sự cần thiết của dự án.

 3. Đối tượng: Xác định nhóm người mà dự án đang nhắm đến hoặc ảnh hưởng đến. Đây có thể là khách hàng, nhân viên, cơ quan quản lý hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến dự án.

 4. Mục tiêu chính: Chỉ ra mục tiêu chính mà dự án hướng đến. Mục tiêu phải cụ thể, có thể đo lường được và thúc đẩy các hoạt động cụ thể.

 5. Phạm vi dự án: Định nghĩa phạm vi dự án để xác định giới hạn của dự án và đảm bảo rằng công việc được thực hiện trong khuôn khổ dự án.

 6. Các giao ước quan trọng: Liệt kê các giao ước quan trọng và cam kết cần tuân thủ trong quá trình thực hiện dự án.

 7. Các bước hoạt động/Key Deliverables: Chia dự án thành các bước hoạt động chính và xác định các kết quả cần đạt được cho mỗi bước. Điều này giúp đảm bảo sự phân công công việc hiệu quả và giám sát tiến độ.

 8. Thời gian dự kiến: Xác định các giai đoạn và thời gian dự kiến hoàn thành mỗi giai đoạn. Cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch trình của dự án.

 9. Ngân sách dự kiến: Đưa ra một ước lượng về nguồn lực tài chính dự kiến cần thiết cho dự án. Bao gồm các yếu tố như chi phí nhân công, thiết bị, phần mềm, vật liệu và các yếu tố khác liên quan.

 10. Lưu ý khác: Đưa ra bất kỳ lưu ý, giả định hoặc yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến dự án.

Lưu ý rằng Simple Project Overview Template nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan đơn giản về dự án. Do đó, tập trung vào những thông tin quan trọng và cố gắng giữ nó ngắn gọn, dễ hiểu và dễ tiếp thu cho những người đọc.

Mẫu tổng quan dự án đơn giản
Ví dụ cụ thể
Tên dự án: VSTEP: Chương trình chứng chỉ tiếng Anh
Vấn đề/Mục tiêu: Cải thiện truyền thông tiếp thị, nâng cao hành trình của khách hàng và tăng doanh thu thông qua chương trình cấp chứng chỉ tiếng Anh cho sinh viên và chuyên gia đang làm việc tại Cần Thơ, Việt Nam.
Đối tượng: Sinh viên và các chuyên gia đang làm việc muốn tốt nghiệp hoặc cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.
Mục tiêu chính: Cung cấp một chương trình chứng chỉ tiếng Anh toàn diện đáp ứng nhu cầu của sinh viên và các chuyên gia, giúp họ nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt được các mục tiêu học tập hoặc nghề nghiệp.
Phạm vi dự án: Phát triển và triển khai chương trình giảng dạy chứng chỉ tiếng Anh, tạo tài liệu học tập, tuyển dụng và đào tạo giảng viên có trình độ, thiết lập quy trình đánh giá, và các chiến lược tiếp thị để quảng bá chương trình.
Key Deliverables: Chương trình chứng chỉ tiếng Anh, tài liệu học tập, giảng viên có trình độ, quy trình đánh giá và tài liệu tiếp thị.
Thời gian: 12 tháng (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024)
Ngân sách ước tính: $50.000 (bao gồm phát triển chương trình giảng dạy, tài liệu, đào tạo giảng viên, hoạt động tiếp thị và chi phí hành chính).
Các thỏa thuận quan trọng: Hợp tác với các tổ chức học thuật và doanh nghiệp địa phương để có các cơ hội hợp tác và tài trợ tiềm năng.
Ghi chú bổ sung: Chương trình nhằm mục đích tạo sự khác biệt cho trung tâm ngoại ngữ của chúng tôi, thu hút lượng khách hàng rộng hơn và khẳng định VSTEP là nhà cung cấp chứng chỉ tiếng Anh uy tín tại khu vực Cần Thơ. Giám sát và đánh giá thường xuyên sẽ được tiến hành để đảm bảo tính hiệu quả của chương trình và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Mẫu tổng quan dự án đơn giản

Để biết tóm tắt về dự án của bạn và phác thảo các chiến lược quản lý dự định của bạn, hãy sử dụng mẫu tổng quan về quản lý dự án hữu ích này. Ghi lại mọi thứ từ vai trò của người quản lý dự án đến các chi tiết chi tiết hơn, như những thất bại tiềm ẩn và trường hợp kinh doanh chính của bạn.

 1. Tóm tắt dự án: Cung cấp tổng quan ngắn gọn về dự án, bao gồm mục đích, mục tiêu và kết quả mong muốn. Phần này đặt bối cảnh cho toàn bộ tài liệu.
 2. Vai trò của người quản lý dự án: Mô tả trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý dự án. Phác thảo các nhiệm vụ chính của họ, chẳng hạn như lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động của dự án.
 3. Nhóm dự án: Liệt kê các thành viên chủ chốt của nhóm dự án, vai trò và lĩnh vực chuyên môn của họ. Làm nổi bật bất kỳ kỹ năng hoặc trình độ cụ thể nào cần thiết để thực hiện thành công dự án.
 4. Phạm vi dự án: Xác định rõ ranh giới và mục tiêu của dự án. Phác thảo các sản phẩm, các mốc quan trọng và các ràng buộc sẽ hướng dẫn việc thực hiện dự án.
 5. Dòng thời gian dự án: Trình bày dòng thời gian cấp cao phác thảo các giai đoạn chính của dự án và các mốc quan trọng. Điều này giúp các bên liên quan hình dung được thời lượng của dự án và các ngày quan trọng.
 6. Phân bổ ngân sách và nguồn lực: Thảo luận về ngân sách ước tính và các yêu cầu về nguồn lực cho dự án. Bao gồm thông tin về các nguồn tài trợ, ước tính chi phí và chiến lược phân bổ nguồn lực.
 7. Quản lý rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến thành công của dự án. Phác thảo các chiến lược để xác định rủi ro, đánh giá, giảm thiểu và lập kế hoạch dự phòng.
 8. Kế hoạch truyền thông: Mô tả cách truyền thông sẽ được quản lý trong dự án. Chỉ định các bên liên quan chính, kênh liên lạc, tần suất cập nhật và phương pháp giải quyết xung đột.
 9. Quản lý thay đổi: Giải quyết cách thay đổi phạm vi dự án, lịch trình hoặc ngân sách sẽ được quản lý. Bao gồm các quy trình yêu cầu, đánh giá, phê duyệt và thực hiện các thay đổi.
 10. Trường hợp kinh doanh: Trình bày lý do và biện minh cho việc thực hiện dự án. Thảo luận về lợi ích, lợi tức đầu tư dự kiến ​​và sự phù hợp với các mục tiêu của tổ chức.

Điều quan trọng cần lưu ý là Mẫu Tổng quan về Quản lý Dự án cung cấp một cái nhìn toàn diện về các khía cạnh quản lý dự án. Đảm bảo rằng nội dung rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với nhu cầu của dự án cụ thể của bạn.

Mẫu template
Tên người quản lỷ
Tiêu đề
Date
Thông tin
Tóm tắt dự án:
Phạm vi dự án
Tổng quan dự án
Tình huống kinh doanh
Sản phẩm bàn giao chính
Những sai lầm hoặc hạn chế tiềm năng có thể xảy ra
Tên
Vai trò
Liên hệ

Bên liên quan chính

Tên
Vai trò
Trách nhiệm
Liên hệ

Phạm vi dự án:

Lịch trình dự án:

Mẫu ví dụ

Tóm tắt dự án: VSTEP: Chương trình chứng chỉ tiếng Anh

Vai trò Giám đốc Dự án: John Smith

Nhóm dự án: John Smith (Quản lý Dự án), Sarah Johnson (Nhà phát triển Chương trình giảng dạy), Michael Lee (Chuyên gia Tiếp thị), Linda Nguyễn (Điều phối viên Giảng viên).

Phạm vi dự án: Xây dựng và triển khai chương trình chứng chỉ tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm tại Cần Thơ, Việt Nam.

Tổng quan dự án: Dự án VSTEP nhằm mục đích cung cấp một chương trình chứng chỉ tiếng Anh toàn diện để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và các chuyên gia đang tìm cách nâng cao kỹ năng tiếng Anh để tốt nghiệp hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.

Tình hình kinh doanh: Trung tâm ngoại ngữ tại Cần Thơ hiện đang thiếu chương trình cấp chứng chỉ tiếng Anh, đây là cơ hội để thu hút lượng khách hàng rộng lớn hơn và khẳng định trung tâm là nơi cung cấp chứng chỉ tiếng Anh uy tín trong khu vực.

Sản phẩm bàn giao chính: Chương trình chứng nhận tiếng Anh, tài liệu học tập, giảng viên có trình độ, quy trình đánh giá, tài liệu tiếp thị.

Những sai lầm/Hạn chế tiềm ẩn: Ngân sách hạn chế cho các hoạt động tiếp thị, những thách thức tiềm ẩn trong việc tuyển dụng và đào tạo giảng viên có trình độ, sự cạnh tranh từ các trung tâm ngoại ngữ khác.

Phạm vi dự án: Dự án bao gồm việc phát triển một chương trình giảng dạy chứng chỉ tiếng Anh toàn diện, tạo tài liệu học tập, tuyển dụng và đào tạo các giảng viên có trình độ, thiết lập các quy trình đánh giá, đồng thời thực hiện các chiến lược tiếp thị để quảng bá chương trình.

Tiến độ dự án: Tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024

Ví dụ cho Dự án VSTEP: Dự án VSTEP sẽ chuyển đổi trung tâm ngôn ngữ bằng cách giới thiệu chương trình cấp chứng chỉ tiếng Anh đang được săn đón nhiều, cho phép sinh viên và chuyên gia cải thiện trình độ tiếng Anh và đạt được các mục tiêu học tập và nghề nghiệp. Nó sẽ yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm dự án để đảm bảo phát triển, triển khai và tiếp thị thành công chương trình trong thời gian xác định và hạn chế về ngân sách.

Phân biệt giữa: Mẫu tổng quan dự án đơn giản & Mẫu tổng quan dự án đơn giản

Thật sự giống nhau giữa Mẫu Tổng quan về Quản lý Dự án và Tổng quan về Dự án Đơn giản. Mặc dù có thể có một số trùng lặp về thông tin mà chúng đề cập, nhưng có sự khác biệt rõ rệt giữa hai mẫu về mục đích, mức độ chi tiết và đối tượng mục tiêu. Để tôi giải thích thêm:

 1. Mẫu Tổng quan về Dự án Đơn giản: Mẫu này được thiết kế để cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn và cấp cao về các thành phần chính của dự án. Nó nhằm mục đích cung cấp cho các bên liên quan và khách hàng hiểu nhanh về các yếu tố chính của dự án, chẳng hạn như vấn đề đang được giải quyết, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao, thời gian và các thông tin cần thiết khác. Mẫu Tổng quan về Dự án Đơn giản lý tưởng để truyền đạt bản chất của dự án một cách đơn giản và phù hợp với nhiều đối tượng.

 2. Mẫu tổng quan về quản lý dự án: Mặt khác, mẫu này tập trung cụ thể vào các khía cạnh quản lý dự án của một dự án. Nó đi sâu hơn vào các chi tiết của các quy trình, vai trò và chiến lược quản lý dự án. Nó bao gồm các mục như vai trò của người quản lý dự án, nhóm dự án, phạm vi dự án, dòng thời gian, ngân sách, quản lý rủi ro, kế hoạch truyền thông, quản lý thay đổi và trường hợp kinh doanh tổng thể. Mẫu Tổng quan về Quản lý Dự án toàn diện hơn và được nhắm mục tiêu tới các cá nhân tham gia quản lý dự án, bao gồm người quản lý dự án, thành viên nhóm và các bên liên quan, những người cần hiểu biết chi tiết hơn về các khía cạnh quản lý dự án.

Mặc dù có thể có thông tin chồng chéo giữa hai mẫu, Mẫu Tổng quan về Dự án Đơn giản cung cấp một bản tóm tắt cấp cao phù hợp với đối tượng rộng hơn, trong khi Mẫu Tổng quan về Quản lý Dự án đi sâu hơn vào các khía cạnh quản lý cụ thể của dự án.

Điều quan trọng là phải xem xét mục đích, đối tượng và mức độ chi tiết được yêu cầu khi chọn sử dụng mẫu nào. Nếu bạn cần cung cấp tổng quan ngắn gọn và nhanh chóng về dự án cho các bên liên quan hoặc khách hàng, thì Mẫu Tổng quan về Dự án Đơn giản có thể phù hợp hơn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tập trung cụ thể vào các khía cạnh quản lý dự án và cung cấp thông tin chi tiết cho các thành viên nhóm dự án và các bên liên quan tham gia quản lý dự án, thì Mẫu Tổng quan về quản lý dự án sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Vui lòng điều chỉnh và tùy chỉnh các mẫu này sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của dự án và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp phù hợp với mức độ chi tiết cần thiết cho đối tượng cụ thể của bạn.

Mẫu ví dụ

Dưới đây là một số tình huống và ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu khi nào nên sử dụng Mẫu tổng quan về quản lý dự án hoặc Mẫu tổng quan về dự án đơn giản và mỗi mẫu phù hợp với đối tượng nào:

 1. Mẫu tổng quan về quản lý dự án:

  • Tình huống: Bạn đang chuẩn bị một kế hoạch dự án chi tiết cho các bên liên quan nội bộ và các thành viên nhóm dự án, những người trực tiếp tham gia vào quy trình quản lý dự án.
  • Ví dụ: Bạn đang trình bày kế hoạch dự án cho nhóm dự án của mình, bao gồm người quản lý dự án, các thành viên trong nhóm và các bên liên quan khác, những người cần hiểu biết toàn diện về các khía cạnh quản lý dự án. Mẫu này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về vai trò và trách nhiệm, chiến lược quản lý rủi ro, kế hoạch truyền thông và quy trình quản lý thay đổi.
 2. Mẫu tổng quan dự án đơn giản:

  • Tình huống: Bạn cần cung cấp tổng quan cấp cao về dự án cho các bên liên quan bên ngoài, khách hàng hoặc giám đốc điều hành, những người cần hiểu nhanh về các thành phần chính của dự án.
  • Ví dụ: Bạn đang giới thiệu dự án cho các nhà đầu tư tiềm năng hoặc trình bày một bản tóm tắt điều hành cho nhóm quản lý cấp cao. Mẫu này sẽ tập trung vào tuyên bố vấn đề, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao chính, thời gian và kết quả mong đợi của dự án. Nó nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn và dễ hiểu về dự án mà không đi sâu vào các khía cạnh quản lý dự án chi tiết.

Bằng cách sử dụng các mẫu này trong các tình huống thích hợp, bạn có thể truyền đạt hiệu quả thông tin cần thiết tới các đối tượng khác nhau. Điều quan trọng là phải xem xét mức độ chi tiết, độ phức tạp và nhu cầu cụ thể của các bên liên quan khi xác định nên sử dụng mẫu nào.

Ngoài ra, bạn luôn có thể tùy chỉnh và điều chỉnh các mẫu dựa trên các yêu cầu cụ thể của dự án và kỳ vọng của đối tượng mục tiêu của bạn. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp đúng mức độ thông tin ở định dạng phù hợp nhất với nhu cầu của từng nhóm bên liên quan.

Mẫu tuyên bố tổng quan dự án

Tổng quan ngắn gọn, cấp cao về dự án của bạn là một tài liệu quan trọng khi bạn muốn chia sẻ kế hoạch của mình với các bên liên quan chính, các thành viên khác trong nhóm và khách hàng tiềm năng. Với không gian để phác thảo tổng quan và mục tiêu dự án của bạn, ghi lại phạm vi và tuyên bố dự án của bạn, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, bạn có thể lưu trữ tất cả các chi tiết quan trọng của dự án ở một vị trí trung tâm.

 1. Tổng quan về dự án: Cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về dự án, làm nổi bật mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của dự án. Phần này giúp các bên liên quan và các thành viên trong nhóm hiểu rõ hơn về bối cảnh và mục tiêu của dự án.
 2. Mục tiêu của dự án: Nêu rõ các mục tiêu và mục tiêu cụ thể của dự án. Điều này giúp sắp xếp sự hiểu biết và kỳ vọng của mọi người về những gì dự án hướng tới.
 3. Phạm vi dự án: Xác định ranh giới và phạm vi của dự án, bao gồm những gì được bao gồm và loại trừ. Nó giúp quản lý các kỳ vọng và ngăn chặn phạm vi leo thang bằng cách xác định rõ ràng các giới hạn của dự án.
 4. Tuyên bố dự án: Nêu vấn đề cốt lõi hoặc nhu cầu mà dự án nhằm giải quyết. Tuyên bố này giúp các bên liên quan hiểu được động lực cơ bản đằng sau dự án và sự liên quan của nó.
 5. Key Deliverables: Xác định các đầu ra, sản phẩm hoặc kết quả chính mà dự án sẽ tạo ra. Điều này giúp các bên liên quan và các thành viên trong nhóm hiểu được kết quả hữu hình được mong đợi từ dự án.
 6. Nhóm dự án: Liệt kê các thành viên chủ chốt của nhóm dự án và vai trò, trách nhiệm tương ứng của họ. Nó cung cấp sự rõ ràng về những người tham gia vào dự án và những đóng góp cụ thể của họ.
 7. Phân công nhiệm vụ: Phân công các nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể cho các thành viên trong nhóm, cùng với thời hạn và các phụ thuộc. Điều này giúp phân phối công việc hiệu quả và đảm bảo trách nhiệm giải trình trong nhóm dự án.
 8. Dòng thời gian của dự án: Cung cấp tổng quan về dòng thời gian của dự án, bao gồm các mốc quan trọng và ngày quan trọng. Nó cung cấp cho các bên liên quan và các thành viên trong nhóm hiểu rõ về dòng thời gian của dự án và các thời hạn quan trọng.
 9. Rủi ro và Chiến lược Giảm thiểu: Xác định các rủi ro hoặc thách thức tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án và vạch ra các chiến lược để giảm thiểu chúng. Điều này cho phép quản lý rủi ro chủ động và giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn.
 10. Kế hoạch truyền thông: Phác thảo các kênh truyền thông, tần suất và các bên liên quan tham gia truyền thông dự án. Một kế hoạch truyền thông rõ ràng đảm bảo trao đổi thông tin hiệu quả và kịp thời giữa những người tham gia dự án.
 11. Ngân sách: Chỉ định ngân sách dự án ước tính và bất kỳ cân nhắc tài chính nào. Phần này giúp các bên liên quan hiểu được các khía cạnh tài chính và hạn chế của dự án.
 12. Project Success Criteria: Xác định các tiêu chí để đo lường sự thành công của dự án. Nó đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá hiệu suất của dự án.

Các thành phần này cùng nhau cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về dự án, mục tiêu, phạm vi, nhóm, dòng thời gian, rủi ro và giao tiếp. Họ đảm bảo rằng thông tin chính được truyền đạt hiệu quả tới các bên liên quan, thành viên nhóm và khách hàng tiềm năng, giúp họ hiểu mục đích của dự án và các chi tiết chính.

Mẫu ví dụ

Tuyên bố tổng quan dự án Tên dự án: Chương trình chứng chỉ ngoại ngữ VSTEP

 1. Tổng quan dự án: Dự án VSTEP nhằm mục đích phát triển một chương trình chứng chỉ ngôn ngữ dành cho sinh viên và các chuyên gia đang làm việc đang tìm cách nâng cao triển vọng nghề nghiệp hoặc cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ. Là một trung tâm ngoại ngữ nhỏ ở Cần Thơ, Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một chương trình chứng chỉ ngôn ngữ toàn diện và chất lượng cao, tập trung vào việc cải thiện khả năng giao tiếp, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và cuối cùng là tăng doanh thu.
 2. Mục đích của dự án:
 • Xây dựng chương trình chuẩn hóa chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
 • Nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực giao tiếp của người tham gia.
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tỷ lệ duy trì.
 • Tăng số lượng đăng ký và doanh thu bằng cách thu hút người tham gia mới và mở rộng phạm vi tiếp cận của chương trình.
 1. Phạm vi dự án: Dự án sẽ bao gồm:
 • Phát triển chương trình giảng dạy: Thiết kế một chương trình giảng dạy ngôn ngữ có cấu trúc phù hợp với các mức độ thành thạo mục tiêu và tiêu chí đánh giá.
 • Khung đánh giá: Thiết lập một khung đánh giá đáng tin cậy và hợp lệ để đánh giá trình độ ngôn ngữ của người tham gia.
 • Tiếp thị và quảng bá: Thực hiện các chiến lược tiếp thị để nâng cao nhận thức về chương trình và thu hút những người tham gia tiềm năng.
 • Đào tạo và tài nguyên: Cung cấp đào tạo và tài nguyên cần thiết cho người hướng dẫn và người tham gia để đảm bảo cung cấp chương trình hiệu quả.
 • Quản lý chương trình: Đảm bảo quản lý chương trình trơn tru, bao gồm đăng ký, lên lịch và hỗ trợ liên tục.
 1. Tuyên bố dự án: Chương trình chứng chỉ ngôn ngữ VSTEP đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về trình độ tiếng Anh của sinh viên và các chuyên gia. Bằng cách cung cấp chứng chỉ nghiêm ngặt và được quốc tế công nhận, chúng tôi mong muốn trao quyền cho các cá nhân có các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để thành công trong việc theo đuổi học thuật và phát triển nghề nghiệp. Chương trình tập trung vào giao tiếp hiệu quả, cùng với trải nghiệm khách hàng nâng cao, sẽ góp phần vào sự phát triển và thành công chung của trung tâm ngôn ngữ của chúng tôi.
Khác biệt gì?

Mẫu Tuyên bố Tổng quan về Dự án là một tài liệu ngắn gọn tập trung vào việc cung cấp bản tóm tắt cấp cao về dự án. Nó nhằm mục đích truyền đạt các khía cạnh chính của dự án tới các bên liên quan, thành viên nhóm và khách hàng tiềm năng một cách rõ ràng và ngắn gọn.

So với Mẫu Tổng quan về Quản lý Dự án, mẫu Tuyên bố Tổng quan về Dự án tập trung nhiều hơn vào phần tóm tắt, mục tiêu và phạm vi tổng thể của dự án hơn là các nhiệm vụ và chiến lược quản lý dự án chi tiết. Nó cung cấp một cái nhìn rộng hơn về dự án, làm nổi bật mục đích, mục tiêu và kết quả tiềm năng của nó.

Mặt khác, mẫu Tổng quan về dự án đơn giản tương tự như Tuyên bố tổng quan về dự án về mặt cung cấp tổng quan về dự án. Tuy nhiên, mẫu Tổng quan về dự án đơn giản có thể cung cấp chế độ xem đơn giản và ngắn gọn hơn, thường sử dụng các dấu đầu dòng hoặc mô tả ngắn gọn để phác thảo các thành phần chính của dự án. Nó được thiết kế để truyền tải nhanh chóng các chi tiết thiết yếu của dự án tới các bên liên quan và khách hàng.

Tóm lại, mặc dù có thể có một số trùng lặp về nội dung, nhưng Mẫu Tổng quan về Quản lý Dự án tập trung nhiều hơn vào các chiến lược quản lý dự án và lập kế hoạch chi tiết, mẫu Tuyên bố Tổng quan về Dự án nhấn mạnh vào bản tóm tắt cấp cao của dự án và mẫu Tổng quan về Dự án Đơn giản cung cấp một tổng quan đơn giản và ngắn gọn về các thành phần chính của dự án. Việc lựa chọn sử dụng mẫu nào tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án của bạn và mức độ chi tiết cần thiết cho mục đích giao tiếp và lập kế hoạch.

Mẫu tuyên bố tổng quan dự án

Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan chính đều nắm được thông tin về tình trạng dự án của bạn với mẫu tổng quan về điều hành dự án này. Ghi lại tất cả các mốc quan trọng của dự án, cập nhật trạng thái dự án và ghi lại bất kỳ yêu cầu mới nào trong mẫu có thể tải xuống này.

Trong Mẫu tổng quan về điều hành dự án, điều quan trọng là bao gồm các yếu tố sau để truyền đạt hiệu quả trạng thái dự án của bạn tới các bên liên quan chính:

 1. Tổng quan về dự án: Cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về dự án, bao gồm các mục tiêu, phạm vi và các mốc quan trọng của dự án. Điều này giúp các bên liên quan hiểu được mục đích và bối cảnh của dự án.
 2. Trạng thái dự án: Trình bày rõ ràng trạng thái hiện tại của dự án, bao gồm mọi cột mốc đã hoàn thành, các nhiệm vụ đang diễn ra và các hoạt động sắp tới. Điều này cho phép các bên liên quan theo dõi tiến độ và được thông báo về dòng thời gian của dự án.
 3. Các mốc quan trọng: Liệt kê các mốc quan trọng hoặc kết quả bàn giao chính của dự án và cho biết trạng thái của chúng (ví dụ: đã hoàn thành, đang tiến hành, sắp tới). Các mốc quan trọng giúp các bên liên quan hiểu được tiến độ đã đạt được và các nhiệm vụ còn lại.
 4. Rủi ro và vấn đề: Làm nổi bật bất kỳ rủi ro hoặc vấn đề tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc thành công của dự án. Điều này bao gồm xác định những thách thức, khó khăn hoặc các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc kết quả của dự án.
 5. Yêu cầu và Quyết định: Ghi lại bất kỳ yêu cầu hoặc quyết định mới nào được đưa ra trong dự án. Điều này có thể bao gồm những thay đổi về yêu cầu, phân bổ nguồn lực hoặc bất kỳ quyết định nào khác có tác động đến hướng của dự án.
 6. Các bước tiếp theo: Phác thảo các nhiệm vụ và hành động sắp tới cần được thực hiện để đưa dự án về phía trước. Điều này cung cấp sự rõ ràng về các hành động tiếp theo và giúp các bên liên quan hiểu quỹ đạo tương lai của dự án.
 7. Phạm vi dự án: Xác định ranh giới và sản phẩm của dự án. Phác thảo những gì được bao gồm và những gì không được bao gồm trong phạm vi dự án.
 8. Người quản lý dự án: Xác định người quản lý dự án, người sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện, điều phối và quản lý tổng thể của dự án.
 9. Cơ hội dự án: Mô tả cơ hội kinh doanh hoặc thị trường mà dự án nhắm tới để tận dụng. Giải thích tại sao dự án lại quan trọng về mặt chiến lược.
 10. Mục tiêu của dự án: Liệt kê các mục tiêu và mục tiêu cụ thể mà dự án hướng tới để đạt được. Đảm bảo chúng có thể đo lường được, thực tế và phù hợp với sứ mệnh của dự án.
 11. Các sản phẩm bàn giao chính: Xác định các sản phẩm bàn giao chính mà dự án sẽ tạo ra. Đây là những kết quả hoặc kết quả hữu hình mà các bên liên quan có thể mong đợi.
 12. Số liệu thành công: Phác thảo các tiêu chí và số liệu sẽ được sử dụng để đo lường sự thành công của dự án. Điều này có thể bao gồm các chỉ số hiệu suất chính (KPI), các cột mốc hoặc mục tiêu cụ thể.
 13. Lịch trình dự án: Tạo một dòng thời gian hoặc biểu đồ Gantt phác thảo các hoạt động chính, các mốc quan trọng và các yếu tố phụ thuộc của dự án. Ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 14. Ngân sách dự án: Cung cấp ước tính ngân sách của dự án, bao gồm chi phí dự kiến, nguồn tài trợ và bất kỳ hạn chế hoặc cân nhắc tài chính nào.
 15. Nguồn lực cần thiết: Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện thành công dự án. Điều này có thể bao gồm nhân sự, thiết bị, công nghệ và các nguồn lực cần thiết khác.

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nội dung trong Mẫu Tổng quan về Điều hành Dự án ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Sử dụng gạch đầu dòng, bảng biểu hoặc hỗ trợ trực quan để trình bày thông tin theo cách có cấu trúc. Thường xuyên cập nhật mẫu và chia sẻ mẫu với các bên liên quan để thông báo cho họ và tham gia vào tiến trình của dự án.

Hãy nhớ rằng, mục đích của Mẫu tổng quan dành cho người điều hành dự án là cung cấp ảnh chụp nhanh cấp cao về trạng thái của dự án, các mốc quan trọng và mọi cập nhật có liên quan. Nó giúp các bên liên quan đưa ra quyết định sáng suốt, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn và luôn phù hợp với mục đích và mục tiêu của dự án.

Mẫu ví dụ

Dự án: Chương trình chứng chỉ tiếng Anh VSTEP

Tổng quan dự án: Dự án VSTEP nhằm mục đích phát triển một chương trình chứng chỉ tiếng Anh dành cho sinh viên và các chuyên gia đang đi làm muốn nâng cao triển vọng nghề nghiệp hoặc cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của họ. Là một trung tâm ngoại ngữ nhỏ ở Cần Thơ, Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là cải thiện hoạt động truyền thông tiếp thị, thu hút khách hàng và cuối cùng là tăng doanh thu thông qua dự án này.

Tình trạng dự án: Dự án hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch, với nghiên cứu và phân tích ban đầu đã hoàn thành. Chúng tôi đã thành lập một nhóm dự án bao gồm các giảng viên ngôn ngữ, nhà phát triển chương trình giảng dạy, chuyên gia tiếp thị và nhân viên hành chính. Tham vấn các bên liên quan đã được tiến hành để thu thập thông tin chuyên sâu và xác định các mục tiêu của dự án.

Các mốc quan trọng:

 1. Hoàn thành thiết kế chương trình giảng dạy và cấu trúc khóa học – Đang tiến hành
 2. Phát triển tài liệu tiếp thị và chiến lược truyền thông – Sắp tới
 3. Ra mắt chương trình thử nghiệm và tuyển sinh nhóm thuần tập đầu tiên – Sắp tới

Rủi ro và vấn đề:

 1. Ngân sách tiếp thị hạn chế có thể đặt ra những thách thức trong việc tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả.
 2. Đảm bảo sự sẵn có của các giảng viên có trình độ chuyên môn về giảng dạy ngôn ngữ và chứng nhận.

Yêu cầu và Quyết định:

 1. Yêu cầu ngân sách tiếp thị bổ sung để thực hiện các chiến dịch tiếp thị toàn diện.
 2. Quyết định cộng tác với các tổ chức giáo dục địa phương để thúc đẩy chương trình chứng nhận.

Bước tiếp theo:

 1. Hoàn thiện thiết kế chương trình giảng dạy và có được sự chấp thuận cần thiết.
 2. Phát triển và thực hiện các chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu các phân khúc khách hàng đã xác định.
 3. Tuyển dụng và đào tạo giảng viên cho chương trình.
 4. Khởi động chương trình thí điểm và theo dõi hiệu quả của nó.
 5. Thu thập phản hồi từ những người tham gia và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để nâng cao chương trình.

Phạm vi dự án: Phạm vi dự án bao gồm việc phát triển một chương trình chứng nhận tiếng Anh, bao gồm thiết kế chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy, đánh giá chứng nhận, chiến lược tiếp thị và khởi động chương trình.

Giám đốc dự án: John Nguyễn đã được bổ nhiệm làm giám đốc dự án và sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện, điều phối và quản lý tổng thể của dự án.

Cơ hội dự án: Dự án VSTEP nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về trình độ và chứng chỉ tiếng Anh tại Cần Thơ. Bằng cách cung cấp một chương trình chứng chỉ tiếng Anh toàn diện, chúng tôi mong muốn thu hút nhiều sinh viên và chuyên gia đang tìm cách nâng cao triển vọng nghề nghiệp và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

Mục tiêu & Mục tiêu của Dự án:

 1. Xây dựng chương trình chứng chỉ tiếng Anh chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.
 2. Tăng tỷ lệ đăng ký tham gia chương trình chứng nhận lên 20% trong năm đầu tiên.
 3. Nâng cao uy tín của trung tâm như một nhà cung cấp giáo dục tiếng Anh hàng đầu trong khu vực.

Các điểm chính có thể giao được:

 1. Chương trình giảng dạy chứng chỉ tiếng Anh có cấu trúc tốt và toàn diện.
 2. Thu hút các tài liệu tiếp thị, bao gồm tài liệu quảng cáo, quảng cáo trực tuyến và các chiến dịch truyền thông xã hội.
 3. Giảng viên được chứng nhận có chuyên môn về giảng dạy và đánh giá ngôn ngữ.
 4. Tuyển sinh thành công và hoàn thành chương trình thí điểm.

Số liệu thành công:

 1. Số lượng đăng ký chương trình.
 2. Phản hồi của người tham gia và đánh giá mức độ hài lòng.
 3. Tăng doanh thu được tạo ra từ chương trình chứng nhận.

Lịch trình dự án:

 • Thiết kế chương trình giảng dạy: Tháng 1-2
 • Phát triển chiến dịch tiếp thị: Tháng 2-3
 • Tuyển dụng và đào tạo giáo viên hướng dẫn: Tháng 3-4
 • Khởi động chương trình thí điểm: Tháng 5

Ngân sách dự án: Ngân sách dự án ước tính khoảng 50.000 đô la, bao gồm phát triển chương trình giảng dạy, chi phí tiếp thị, lương cho giảng viên và chi phí hành chính. Một phân tích chi tiết về ngân sách có sẵn theo yêu cầu.

Tài nguyên cần thiết:

 1. Giảng viên ngôn ngữ có trình độ và nhà phát triển chương trình giảng dạy.
 2. Các chuyên gia tiếp thị và nhà thiết kế.
 3. Tài nguyên công nghệ để phân phối và đánh giá trực tuyến.
 4. Phân bổ ngân sách cho các chiến dịch marketing và triển khai chương trình.

Mẫu tổng quan đề xuất dự án

Khi bắt đầu bất kỳ dự án nào, bạn cần một cách để ghi lại một đề xuất hoàn chỉnh mô tả những gì bạn dự định hoàn thành. Mẫu này cho phép bạn ghi lại tất cả các chi tiết chính, bao gồm tóm tắt dự án cấp cao, lợi ích của dự án, lịch trình và ngân sách đề xuất, v.v., giúp mọi người có cái nhìn tổng thể về công việc.

 1. Tóm tắt dự án: Cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về dự án, bao gồm mục đích, mục tiêu và đối tượng mục tiêu. Điều này giúp các bên liên quan hiểu được bối cảnh và mục tiêu tổng thể của dự án.

 2. Tuyên bố vấn đề: Trình bày rõ ràng vấn đề hoặc thách thức mà dự án muốn giải quyết. Mô tả tình trạng hiện tại, tác động của nó, và tại sao điều quan trọng là phải giải quyết.

 3. Lợi ích của dự án: Phác thảo những lợi ích và kết quả dự kiến ​​của dự án. Giải thích cách nó sẽ giải quyết tuyên bố vấn đề và đóng góp vào các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức.

 4. Phạm vi công việc: Xác định phạm vi của dự án, bao gồm các sản phẩm bàn giao, nhiệm vụ và hoạt động sẽ được thực hiện. Chỉ định bất kỳ ràng buộc, hạn chế hoặc loại trừ nào có thể ảnh hưởng đến dự án.

 5. Lịch trình dự án: Cung cấp thời gian hoặc lịch trình đề xuất cho dự án, chỉ ra các mốc quan trọng và các hoạt động chính. Xem xét các phụ thuộc, đường dẫn quan trọng và bất kỳ rủi ro hoặc thách thức tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian.

 6. Ngân sách và Nguồn lực: Ước tính các nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện dự án, bao gồm chi phí cho nhân sự, thiết bị, vật liệu và bất kỳ chi phí liên quan nào khác. Thảo luận về sự sẵn có và phân bổ các nguồn lực.

 7. Nhóm dự án: Xác định các thành viên chủ chốt của nhóm dự án, vai trò và trách nhiệm của họ. Làm nổi bật kiến ​​thức chuyên môn của họ và những đóng góp của họ sẽ hỗ trợ sự thành công của dự án như thế nào.

 8. Phân tích các bên liên quan: Xác định và phân tích các bên liên quan chính của dự án, bao gồm các bên nội bộ và bên ngoài. Thảo luận về sở thích, kỳ vọng và tác động tiềm năng của họ đối với kết quả của dự án.

 9. Quản lý rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn, sự không chắc chắn và những trở ngại có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Phát triển các chiến lược để giảm thiểu và quản lý những rủi ro này một cách hiệu quả.

 10. Đánh giá và Đo lường: Mô tả cách đánh giá và đo lường thành công của dự án. Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) hoặc số liệu sẽ được sử dụng để đánh giá tiến độ và tác động của dự án.

 11. Tính bền vững và khả năng mở rộng: Thảo luận về tính bền vững và khả năng mở rộng của dự án, xem xét khả năng tồn tại lâu dài và tiềm năng phát triển hoặc mở rộng trong tương lai của dự án.

 12. Kết luận và các bước tiếp theo: Tóm tắt đề xuất và đưa ra các bước tiếp theo rõ ràng, chẳng hạn như tìm kiếm sự chấp thuận, tiến hành phân tích sâu hơn hoặc bắt đầu giai đoạn thực hiện dự án.

Hãy nhớ điều chỉnh mẫu theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của dự án của bạn. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, cung cấp bằng chứng hoặc dữ liệu hỗ trợ nếu có và đảm bảo rằng đề xuất phù hợp với mục đích và mục tiêu của tổ chức.

Mẫu ví dụ

Đây là một ví dụ về Mẫu Tổng quan Đề xuất Dự án cho dự án VSTEP:

 1. Tóm tắt dự án: Dự án VSTEP nhằm mục đích phát triển một chương trình chứng nhận trình độ tiếng Anh dành cho sinh viên và các chuyên gia đang làm việc tại Cần Thơ, Việt Nam. Chương trình tìm cách nâng cao cơ hội phát triển nghề nghiệp và kỹ năng tiếng Anh. Bằng cách cung cấp chứng nhận toàn diện, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cá nhân cải thiện khả năng giao tiếp, triển vọng việc làm và thành công chung của họ.

 2. Tuyên bố vấn đề: Hiện tại, thiếu các chứng chỉ trình độ tiếng Anh tiêu chuẩn phục vụ riêng cho nhu cầu của sinh viên và các chuyên gia đang làm việc tại Cần Thơ. Khoảng cách này cản trở sự phát triển nghề nghiệp của họ và hạn chế khả năng cạnh tranh của họ trong một thị trường việc làm ngày càng toàn cầu hóa. Giải quyết vấn đề này là rất quan trọng để trao quyền cho các cá nhân và tăng cường sự phát triển nghề nghiệp của họ.

 3. Tiện ích dự án:

 • Cung cấp cho các cá nhân chứng chỉ trình độ tiếng Anh được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
 • Nâng cao triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên và các chuyên gia đang làm việc bằng cách thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao khả năng được tuyển dụng của họ.
 • Nuôi dưỡng sự tự tin và thông thạo tiếng Anh, giúp giao tiếp và hợp tác tốt hơn trong môi trường học thuật và nghề nghiệp.
 • Đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của Cần Thơ bằng cách trang bị cho các cá nhân những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho các cơ hội toàn cầu.
 1. Phạm vi dự án: Dự án VSTEP sẽ bao gồm các yếu tố sau:
 • Phát triển một chương trình giảng dạy trình độ tiếng Anh toàn diện phù hợp với nhu cầu của sinh viên và các chuyên gia đang làm việc.
 • Thiết kế và triển khai khung đánh giá để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả.
 • Tạo ra một nền tảng trực tuyến để đăng ký, tài liệu học tập, kiểm tra thực hành và cấp chứng chỉ.
 • Hợp tác với các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp để quảng bá chương trình và thiết lập quan hệ đối tác để được công nhận và chứng thực.
 1. Lịch trình và Thời gian đề xuất:
 • Giai đoạn 1: Phát triển chương trình giảng dạy (Tháng 1-3)
 • Giai đoạn 2: Thiết kế khung đánh giá (Tháng 4-6)
 • Giai đoạn 3: Phát triển nền tảng (Tháng 7-9)
 • Giai đoạn 4: Thử nghiệm thí điểm và hoàn thiện (Tháng 10-12)
 1. Ngân sách dự án: Ngân sách ước tính cho dự án VSTEP là 100.000 USD, bao gồm các chi phí như phát triển chương trình giảng dạy, tạo công cụ đánh giá, phát triển nền tảng, tiếp thị và nguồn nhân lực. Một phân tích ngân sách chi tiết có sẵn theo yêu cầu.

 2. Nhóm dự án và nguồn lực: Nhóm dự án sẽ bao gồm:

 • Giám đốc dự án: Chịu trách nhiệm điều phối dự án tổng thể, quản lý các bên liên quan và đảm bảo các sản phẩm của dự án.
 • Chuyên gia Anh ngữ: Tham gia vào việc phát triển chương trình giảng dạy, thiết kế khung đánh giá và sáng tạo nội dung.
 • Chuyên gia CNTT: Tham gia phát triển và bảo trì nền tảng.
 • Chuyên viên Marketing và Truyền thông: Chịu trách nhiệm quảng bá chương trình và xây dựng quan hệ đối tác.
 1. Phân tích các bên liên quan: Các bên liên quan chính bao gồm:
 • Sinh viên và các chuyên gia đang làm việc đang tìm kiếm các chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.
 • Cơ sở giáo dục tại Cần Thơ.
 • Doanh nghiệp địa phương và người sử dụng lao động.
 • Các cơ quan chính phủ liên quan đến giáo dục và lao động.
 1. Đánh giá rủi ro: Rủi ro tiềm ẩn bao gồm:
 • Sự chậm trễ trong việc phát triển chương trình giảng dạy hoặc triển khai nền tảng.
 • Nhận thức hạn chế và tiếp thu chương trình chứng nhận.
 • Đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường.
 • Những thách thức trong việc đảm bảo xác nhận và công nhận từ các tổ chức giáo dục và nhà tuyển dụng.
 1. Các chỉ số đánh giá và thành công: Việc đánh giá sẽ dựa trên các chỉ số như:
 • Số lượng người tham gia đã đăng ký và được chứng nhận.
 • Phản hồi của người tham gia và nhà tuyển dụng về hiệu quả của chương trình.
 • Tăng cơ hội việc làm cho các cá nhân được chứng nhận.
 • Tăng trưởng doanh thu được tạo ra từ phí chương trình.
 1. Tính bền vững và khả năng mở rộng: Chương trình VSTEP nhằm mục đích thiết lập một mô hình bền vững bằng cách tạo doanh thu thông qua phí chứng nhận và quan hệ đối tác chiến lược. Khả năng mở rộng của chương trình sẽ được khám phá bằng cách mở rộng sang các thành phố khác và có khả năng cung cấp các bài hát chứng nhận chuyên ngành trong tương lai.

 2. Kết luận và các bước tiếp theo: Để tiến hành, dự án cần có sự chấp thuận của nhóm quản lý. Các bước tiếp theo bao gồm tiến hành một nghiên cứu khả thi chi tiết, hoàn thiện chương trình giảng dạy, đảm bảo các mối quan hệ đối tác cần thiết và bắt đầu giai đoạn phát triển chương trình giảng dạy.

Mẫu tổng quan về dự án

Mẫu ví dụ
VẤN ĐỀ DỰ ÁN SẼ GIẢI QUYẾT
Thiếu nhận thức và công nhận thương hiệu
MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN
Thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web và nâng cao nhận thức về thương hiệu bằng các nỗ lực tiếp thị tích hợp, chẳng hạn như chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số, quảng cáo, hội thảo trên web, sự kiện ảo, tiếp thị và nuôi dưỡng qua email cũng như các chiến dịch truyền thông xã hội.
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN
1.     Tạo các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số hoàn toàn mới 2.     Thiết kế và tung ra thị trường với các chiến dịch quảng cáo mới 3.     Tổ chức hội thảo trên web trực tiếp và được ghi lại 4.     Tổ chức một sự kiện ảo hấp dẫn cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng 5.     Tạo chiến dịch nuôi dưỡng và tiếp thị qua email mới 6.     Tạo các chiến dịch truyền thông xã hội mới và quảng cáo tiếp thị lại
LỊCH TRÌNH ĐỀ XUẤT
6 tháng (tháng 5 – tháng 10)
NGÂN SÁCH VÀ CHI PHÍ ĐỀ XUẤT
100.000 đô la cho tất cả các nỗ lực tiếp thị mới
HẠN CHẾ TIỀM NĂNG VÀ BẤT NGỜ
1.     Hạn chế về ngân sách 2.     Nguồn lực có sẵn hạn chế 3.     Cần công nghệ truyền phát video mới

Khi nào nên dùng?

 1. Mẫu tổng quan dự án đơn giản:

  • Mục đích: Để cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về dự án, bao gồm các mục tiêu và đối tượng mục tiêu.
  • Đối tượng mục tiêu: Các bên liên quan của dự án.
  • Yếu tố khác biệt: Tập trung vào việc thông báo cho các bên liên quan về mục tiêu và phạm vi dự án.
 2. Mẫu tổng quan về quản lý dự án:

  • Mục đích: Để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về dự án, bao gồm các mục tiêu, kết quả và thời gian.
  • Đối tượng: Các nhà quản lý dự án.
  • Yếu tố khác biệt: Cung cấp cho người quản lý dự án thông tin và tiến độ chi tiết của dự án.
 3. Mẫu tuyên bố tổng quan dự án:

  • Mục đích: Để truyền đạt các mục tiêu, mục tiêu và tầm quan trọng của dự án một cách rõ ràng và ngắn gọn.
  • Đối tượng mục tiêu: Nhóm dự án và các bên liên quan.
  • Yếu tố khác biệt: Nhằm mục đích sắp xếp nhóm dự án theo các mục tiêu và mục đích của dự án.
 4. Mẫu tổng quan về điều hành dự án:

  • Mục đích: Để cung cấp một bản tóm tắt dự án cấp cao và giới thiệu tác động chiến lược của nó đối với tổ chức.
  • Đối tượng: Giám đốc điều hành và quản lý cấp cao.
  • Yếu tố khác biệt: Thông báo cho giám đốc điều hành và quản lý cấp cao về những điểm nổi bật của dự án và tầm quan trọng chiến lược.
 5. Mẫu tổng quan đề xuất dự án:

  • Mục đích: Mô tả mục tiêu, phạm vi, lợi ích và kế hoạch thực hiện của dự án một cách toàn diện.
  • Đối tượng mục tiêu: Những người ra quyết định và các bên liên quan.
  • Yếu tố khác biệt: Nhằm mục đích đạt được sự chấp thuận cho đề xuất dự án và đảm bảo sự ủng hộ của các bên liên quan.
 6. Mẫu trình bày tổng quan dự án:

  • Mục đích: Để tạo một bản trình bày trực quan tóm tắt các yếu tố chính của dự án, bao gồm mục tiêu, phạm vi, sản phẩm và dòng thời gian.
  • Đối tượng mục tiêu: Các bên liên quan của dự án.
  • Yếu tố khác biệt: Tập trung vào việc truyền đạt tổng quan dự án tới các bên liên quan một cách rõ ràng và ngắn gọn.
 7. Mẫu tổng quan về dự án:

  • Mục đích: Thể hiện cấu trúc và nội dung của một tài liệu tổng quan dự án thông qua một mẫu.
  • Đối tượng mục tiêu: Các bên liên quan của dự án.
  • Yếu tố khác biệt: Hiển thị định dạng và nội dung tổng quan về dự án mẫu để tham khảo.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có thể có một số yếu tố chồng chéo giữa các mẫu, nhưng mỗi mẫu đều có trọng tâm và đối tượng mục tiêu cụ thể. Bạn có thể chọn mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của mình dựa trên mục đích và đối tượng mục tiêu của dự án.

Ví dụ về lựa chọn

Đối với dự án VSTEP, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị Mẫu Tổng quan Đề xuất Dự án. Mẫu này sẽ cho phép bạn cung cấp mô tả toàn diện về dự án, bao gồm mục tiêu, phạm vi, lợi ích, tiến độ và ngân sách. Do dự án VSTEP hướng đến mục tiêu cải thiện hoạt động giao tiếp nhằm mục đích tiếp thị và tăng doanh thu, nên Mẫu Tổng quan về Đề xuất Dự án sẽ giúp bạn phác thảo các mục tiêu, đối tượng mục tiêu, các hoạt động được đề xuất và các nguồn lực ước tính cần thiết của dự án.

Nó cũng sẽ cho phép bạn giải quyết các hạn chế, rủi ro và chiến lược giảm thiểu tiềm ẩn. Bằng cách sử dụng mẫu này, bạn có thể trình bày tổng quan chi tiết và có cấu trúc tốt về dự án VSTEP cho các bên liên quan, bao gồm những người ra quyết định và các nhà đầu tư tiềm năng, để nhận được sự ủng hộ và chấp thuận của họ.

Facebook
Twitter
LinkedIn