Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/sprint-backlog/

Sprint Backlog là gì? Làm thế nào để tạo, ví dụ

Sprint Backlog là gì? Làm thế nào để tạo, ví dụ
Tóm Tắt

Sprint backlog là một danh sách tập trung các nhiệm vụ mà nhóm của bạn muốn hoàn thành trong một Sprint của dự án. Nó bắt nguồn từ Product Backlog trong phiên lập kế hoạch sprint. Bằng cách phác thảo rõ ràng công việc cụ thể cần hoàn thành và những gì bị loại trừ, Sprint Backlog của sprint giúp ngăn chặn phạm vi leo thang và nâng cao năng suất của nhóm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích của việc triển khai một sprint backlog và cung cấp hướng dẫn thiết thực về cách tạo và quản lý một cách hiệu quả.

Khi quản lý một dự án phức tạp, bạn thường cảm thấy choáng ngợp trước khối lượng công việc, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng và năng suất của nhóm. Nếu bạn đã trải qua tình huống này, bạn có thể cân nhắc áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên sprint. Sprint là những lần lặp ngắn phân chia dự án thành các nhiệm vụ có thể quản lý được.

Mặc dù làm việc trong giai đoạn sprint có thể cải thiện tổ chức và hiệu quả, nhưng nó có thể gây khó khăn khi bắt đầu. Việc xác định nhiệm vụ nào cần ưu tiên có thể là một thách thức. Đây là lúc các Sprint Backlog của Sprint phát huy tác dụng.

Một Sprint Backlog cung cấp sự rõ ràng về các hạng mục công việc cụ thể mà nhóm của bạn sẽ giải quyết trong Sprint. Nó phục vụ như một nguồn sự thật duy nhất, đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều được liên kết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích Sprint Backlog là gì và cung cấp một ví dụ đơn giản và hiệu quả để giúp bạn tạo của riêng mình.

Sprint Backlog của Sprint là gì?

Sprint backlog là một danh sách tập trung các nhiệm vụ mà nhóm của bạn muốn hoàn thành trong một Sprint của dự án. Nó bắt nguồn từ Product Backlog trong phiên lập kế hoạch sprint. Bằng cách phác thảo rõ ràng công việc cụ thể cần hoàn thành và những gì bị loại trừ, Sprint Backlog của sprint giúp ngăn chặn phạm vi leo thang và nâng cao năng suất của nhóm.

Nó phục vụ như một tài liệu tham khảo cho nhóm, hướng dẫn họ về những gì họ nên ưu tiên và hoàn thành trong giai đoạn sprint trong khi vẫn đảm bảo phù hợp với các mục tiêu của dự án.

Khi nào bạn nên sử dụng Sprint Backlog?

Trong cuộc họp lập kế hoạch sprint, bạn và nhóm của bạn sẽ hợp tác để tạo ra Sprint Backlog của sprint. Tần suất của các cuộc họp này sẽ phụ thuộc vào thời lượng sprint của bạn, thường diễn ra 2 tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần. Trong phương pháp linh hoạt Scrum, Scrum master, được hỗ trợ bởi nhóm Scrum, chọn các hạng mục Sprint Backlog của sản phẩm sẽ được giải quyết trong tuần. Trong các phương pháp Agile khác, trách nhiệm này có thể được giao cho chủ sở hữu sản phẩm hoặc người quản lý sản phẩm.

Là chủ sở hữu sản phẩm hoặc chủ sở hữu Scrum, nhiệm vụ của bạn là phát triển và chia sẻ Sprint Backlog của sprint với tất cả các bên liên quan của dự án. Cùng với chủ sở hữu sản phẩm, bạn sẽ ưu tiên các mục Sprint Backlog và chuyển đổi chúng thành câu chuyện của người dùng. Câu chuyện của người dùng thể hiện các tính năng từ góc nhìn của người dùng cuối trong các quy trình công việc cụ thể, phác thảo các yêu cầu và nhu cầu của họ. Những câu chuyện của người dùng này đóng vai trò là nền tảng để xác định các nhiệm vụ trong Sprint Backlog của sprint.

Product backlog so với Sprint backlog

Product Backlog vs Sprint backlog

Product backlog và sprint backlog phục vụ các mục đích riêng biệt, mặc dù nguồn gốc chung của chúng ở cấp độ sản phẩm.

Product backlog bao gồm công việc tổng thể mà nhóm sản phẩm tập trung vào. Tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, có thể Sprint Backlog một sản phẩm trung tâm duy nhất hoặc nhiều Sprint Backlog cho các nhóm khác nhau. Chủ sở hữu Product thường xuyên tinh chỉnh product backlog, đảm bảo rằng các sáng kiến quan trọng nhất được ưu tiên và mỗi sáng kiến chứa thông tin cần thiết để thực hiện.

Mặt khác, Sprint Backlog là một tập hợp con của Product Backlog và xác định cụ thể các hạng mục công việc cần hoàn thành trong một Sprint cụ thể. Sprint backlog được tạo trong quá trình lập kế hoạch sprint, trong đó các mục được chọn từ product backlog. Khi Sprint bắt đầu, các mục trong Sprint Backlog sẽ không thay đổi.

Tóm lại, trong khi product backlog theo dõi công việc phát triển sản phẩm tổng thể, thì sprint backlog tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể cho một lần sprint cụ thể, cung cấp một kế hoạch rõ ràng cho công việc của nhóm trong khung thời gian đó.

Mục đích của Sprint Backlog

Mục đích chính của Sprint Backlog là phác thảo và xác định các hạng mục công việc cụ thể sẽ được giải quyết trong Sprint. Bằng cách hợp nhất thông tin này trong một không gian dùng chung, nó tạo điều kiện giao tiếp hợp lý và thiết lập một nguồn thông tin liên quan đến sprint tập trung.

Các nhiệm vụ hoặc hạng mục không có trong Sprint Backlog của Sprint được coi là nằm ngoài phạm vi của Sprint cụ thể đó. Sự phân biệt rõ ràng này giúp nhóm duy trì một lộ trình tập trung, cho phép các thành viên trong nhóm tập trung vào các nhiệm vụ được chỉ định và giảm thiểu rủi ro vượt quá phạm vi, khi công việc bổ sung được thực hiện mà không có sự đánh giá và lập kế hoạch phù hợp.

Khi nào Sprint Backlog được tạo?

Quy trình Sprint Backlog được tạo

Trong giai đoạn lập kế hoạch của một Sprint dự án mới, điều cần thiết là tạo một Sprint Backlog. Sprint Backlog này ghi lại các nhiệm vụ và hạng mục công việc sẽ được giải quyết trong giai đoạn sprint. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các tác vụ riêng lẻ trong Sprint Backlog có thể được cập nhật với các chi tiết và tiến độ bổ sung trong suốt quá trình sprint, nhưng bản thân Sprint Backlog tổng thể sẽ không thay đổi trong suốt giai đoạn thực thi.

Sprint backlog đóng vai trò là kho lưu trữ tập trung thông tin sprint và thường được lưu trữ trong một không gian dùng chung mà các bên liên quan và Scrum master có thể truy cập được. Nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc họp hồi tưởng, nơi nhóm đánh giá những thành công và những lĩnh vực cần cải thiện trong giai đoạn sprint.

Hãy nghĩ về Sprint Backlog như một lộ trình bao gồm tất cả các tạo phẩm Scrum và cung cấp một cái nhìn toàn diện về các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ của Sprint. Nó hoạt động như một nguồn tài nguyên quý giá để quản lý sprint hiệu quả và giúp hướng dẫn nhóm hoàn thành dự án thành công.

Những gì được bao gồm trong một Sprint Backlog?

Một Sprint Backlog toàn diện phải bao gồm các thành phần thiết yếu như user story và task descriptions. Để đảm bảo Sprint Backlog của bạn được toàn diện, hãy cân nhắc đưa vào các chi tiết sau:

  1. Câu chuyện của người dùng: Ghi lại tính năng từ quan điểm của người dùng cuối. Điều này giúp hiểu tác động của từng tính năng đối với trải nghiệm người dùng.
  2. Tên nhiệm vụ: Sắp xếp Sprint Backlog của bạn bằng cách bắt đầu mỗi nhiệm vụ bằng một tên định hướng hành động. Sử dụng các động từ rõ ràng để mô tả mục tiêu của nhiệm vụ, giúp các bên liên quan dễ dàng hiểu được Sprint Backlog và các sản phẩm của từng thành viên trong nhóm.
  3. Mô tả nhiệm vụ: Cung cấp giải thích ngắn gọn về từng nhiệm vụ để tăng cường sự rõ ràng và thông báo cho các bên liên quan về các bước sắp tới.
  4. Ưu tiên nhiệm vụ: Ưu tiên các mục tiêu của bạn để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng nhất. Điều này đảm bảo đáp ứng thời hạn và duy trì tiến độ sprint.
  5. Sprint burndown chart: Bao gồm một biểu đồ burndown, mô tả công việc còn lại theo thời gian. Biểu diễn trực quan này giúp nhóm ước tính thời gian cần thiết cho mỗi lần lặp lại.
  6. Phân bổ thời gian hàng ngày: Theo dõi phân bổ thời gian hàng ngày để so sánh các ước tính với thời gian thực tế đã sử dụng. Dữ liệu này được sử dụng để cập nhật biểu đồ burndown. Phân tích thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ theo phút hoặc giờ và tóm tắt phân bổ thời gian hàng tuần để theo dõi chính xác.

Mặc dù các chi tiết cụ thể có thể khác nhau giữa các Sprint Backlog của Sprint, nhưng các thành phần này cung cấp nền tảng vững chắc để tạo Sprint Backlog của riêng bạn.

Cách tạo Sprint Backlog

Bây giờ bạn đã biết những gì có trong một Sprint Backlog, chính xác thì bạn tạo một cái như thế nào? Vì Scrum master sử dụng một Sprint Backlog mới cho mỗi lần sprint, điều quan trọng là phải có một đường cơ sở để xử lý. 

Chìa khóa để tạo Sprint Backlog là tạo một mẫu trống mà bạn có thể sử dụng cho mỗi lần sprint của mình. Trong mẫu của bạn, bạn nên bao gồm các cột cho từng chức năng được liệt kê ở trên. 

Mặc dù có nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tạo Sprint Backlog, nhưng việc sử dụng một sản phẩm kỹ thuật số như công cụ quản lý quy trình làm việc có thể hữu ích. Một công cụ phần mềm có thể lưu trữ thông tin ở một nơi dùng chung và giúp dễ dàng giao tiếp với các thành viên trong nhóm.

Làm việc trong sprint giúp bạn đạt được mục tiêu

Việc quản lý các dự án phức tạp với nhiều bên liên quan có thể là một thách thức, giống như việc giải một câu đố trong đó tất cả các mảnh ghép cần phải khớp với nhau một cách liền mạch. Trong những trường hợp như vậy, làm việc trong giai đoạn sprint có thể nâng cao đáng kể hiệu quả, thúc đẩy sự hợp tác và giúp đạt được mục tiêu dễ đạt được hơn.

Sprint backlog đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án linh hoạt. Chúng phục vụ như một công cụ hợp tác cho nhóm dự án, đảm bảo rằng tất cả các thành phần của dự án đều phù hợp và tiến triển thuận lợi. Bằng cách sử dụng bảng kanban và tận dụng phần mềm quản lý linh hoạt, các dự án có thể được đơn giản hóa và có thể thiết lập giao tiếp hiệu quả.

Bằng cách chia nhỏ dự án thành các giai đoạn sprint có thể quản lý và tận dụng các Sprint Backlog của giai đoạn sprint, các nhóm có thể hợp lý hóa quy trình làm việc của họ, cải thiện khả năng phối hợp và tăng khả năng đạt được kết quả thành công của dự án.

Facebook
Twitter
LinkedIn