Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/product-backlog/

Product Backlog: Mẫu template, cách dùng A-Z

Product Backlog: Mẫu template, cách dùng A-Z

Quản lý các nhiệm vụ khác nhau mà nhóm sản phẩm của bạn cần hoàn thành có thể là một thách thức, đặc biệt là khi họ có lượng thông tin khác nhau. Để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một mẫu Product backlog.

Mẫu này sẽ hỗ trợ nhóm của bạn trong việc duy trì các Product backlog nhất quán cho nhiều dự án và đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ đều bao gồm tất cả thông tin cần thiết để nhà phát triển hoàn thành chúng.

Mẫu Product backlog là gì?

Mẫu Product backlog là một cấu trúc được thiết kế sẵn cho Product backlog Agile, cho phép tạo các backlog nhanh chóng và dễ dàng cho các dự án mới. Sau khi được tạo, các nhóm có thể sử dụng mẫu này làm bản thiết kế để phát triển các Product backlog mới. Thông thường, có nhiều Product backlog giải quyết các khía cạnh khác nhau của một sản phẩm lớn hơn.

Chẳng hạn, có thể có các nhóm riêng biệt tập trung vào trải nghiệm người dùng và đảm bảo chất lượng, nhưng tất cả đều thuộc về cùng một nhóm sản phẩm. Bằng cách sử dụng mẫu Product backlog, các nhóm đảm bảo tính nhất quán, bất kể ai đang thực hiện nhiệm vụ nào, vì mọi người đều tuân theo một định dạng chuẩn để truy cập thông tin.

Product backlog là gì?

Product backlog là danh sách ưu tiên các nhiệm vụ thường được sử dụng trong quản lý dự án Agile, đặc biệt là trong phát triển sản phẩm. Nó phải phù hợp với lộ trình dự án, vạch ra kế hoạch tổng thể cho sự phát triển của sản phẩm.

Làm thế nào để bạn tạo ra một Product backlog?

Khi ban đầu bạn tạo một Product backlog, điều quan trọng là phải tương tác với các bên liên quan chính. Cộng tác với các nhà quản lý sản phẩm hoặc Scrum master khác mà bạn thường xuyên làm việc cùng để thiết lập các quy trình nhất quán. Điều này thúc đẩy trải nghiệm thống nhất và tăng cường cộng tác nhóm, đảm bảo rằng mọi người tuân theo các quy trình giống nhau bất kể họ tham gia vào các phần khác nhau của sản phẩm.

Khi bạn đã thiết lập khung mẫu Product backlog chung, bạn có thể tùy chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của nhóm dự án cụ thể của mình. Chẳng hạn, một nhóm có thể có giai đoạn thiết kế, trong khi nhóm khác có thể có giai đoạn đảm bảo chất lượng. Không phải tất cả các nhóm sẽ tuân theo các quy trình giống hệt nhau, do đó, việc bắt đầu với một mẫu cung cấp một khuôn khổ cơ bản có thể được cá nhân hóa để đáp ứng các yêu cầu riêng lẻ.

Điều gì đi vào một mẫu Product backlog?

Có một mẫu Product backlog được xác định rõ ràng sẽ đơn giản hóa việc lập kế hoạch sprint và sàng lọc sprint backlog. Dưới đây là một số yếu tố chính cần đưa vào mẫu hồ sơ Product backlog của bạn:

  1. Tên nhiệm vụ mang tính mô tả: Bắt đầu tên nhiệm vụ bằng một động từ để cung cấp cho nhà phát triển sự hiểu biết rõ ràng về hành động được yêu cầu.
  2. Mức độ ưu tiên của nhiệm vụ: Chỉ ra tầm quan trọng của từng nhiệm vụ so với những nhiệm vụ khác trong Product backlog.
  3. Phân công Sprint: Xác định hạng mục product backlog thuộc về Sprint nào.
  4. Ngày đến hạn: Chỉ định thời hạn hoàn thành của nhiệm vụ.
  5. Điểm câu chuyện: Sử dụng phương pháp ước tính này để đánh giá nỗ lực cần thiết cho một nhiệm vụ cụ thể.
  6. Câu chuyện của người dùng: Mô tả cách một tính năng sẽ hoạt động từ quan điểm của người dùng cuối, theo định dạng: “Là một [persona], tôi muốn [mục tiêu phần mềm], để [kết quả mong muốn].”

Trong mẫu Product backlog, các nhiệm vụ thường được trình bày bằng thẻ Kanban. Sử dụng mẫu thẻ Kanban có thể giúp duy trì tổ chức trong Product backlog của bạn.

Bạn sử dụng mẫu Product backlog để làm gì?

Mẫu product backlog phục vụ như một tập hợp các nhiệm vụ khác nhau cần thiết cho nhóm của bạn để đạt được một mục tiêu cụ thể. Khi quá trình phát triển mở ra, các nhiệm vụ tích lũy và tạo thành Product backlog. Sau đó, người quản lý sản phẩm hoặc chủ sở hữu sản phẩm chọn các nhiệm vụ từ product backlog để đưa vào sprint backlog để phát triển.

Sự khác biệt giữa Product backlog và Sprint backlog là gì?

Product backlog bao gồm một tập hợp toàn diện các nhiệm vụ cho toàn bộ dự án, trong khi Sprint backlog là một tập hợp con các nhiệm vụ được phân bổ cụ thể cho một lần sprint cụ thể. Người quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm tổ chức và tinh chỉnh product backlog để đảm bảo rằng bất kỳ mục nào được chọn cho sprint backlog đều chứa tất cả thông tin theo ngữ cảnh cần thiết để nhà phát triển hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook
Twitter
LinkedIn