Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/van-hanh-du-an-doanh-nghiep/

Nghiên cứu & đề xuất các bước vận hành dự án doanh nghiệp

Nghiên cứu & đề xuất các bước vận hành dự án doanh nghiệp

Khung đề xuất

 1. Define Goals and Objectives: Start by clearly defining the goals and objectives of your company or project. Ensure they are specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound (SMART).
 2. Establish OKRs: Set up Objectives and Key Results (OKRs) based on the defined goals and objectives. OKRs provide a framework for aligning team efforts and tracking progress.
 3. Create a Task Backlog: Develop a Task Backlog to capture and prioritize the tasks necessary to achieve the defined objectives. Organize the backlog based on priority and ensure it reflects the strategic goals.
 4. Sprint Planning: Conduct sprint planning sessions where you select tasks from the Task Backlog for each sprint or iteration. Determine the sprint duration and define the specific goals and tasks for the upcoming sprint.
 5. Execute Sprints: Carry out the planned sprints, focusing on completing the selected tasks within the defined timeframes. Use project management techniques like daily stand-up meetings and regular progress tracking to ensure transparency and collaboration.
 6. Monitor Progress: Continuously monitor the progress of the project and the tasks within each sprint. Regularly review and update the Task Backlog, making adjustments as needed based on feedback and changing priorities.
 7. Evaluate and Learn: At the end of each sprint or project milestone, conduct evaluations to assess the outcomes, identify areas for improvement, and capture lessons learned. Use this feedback to refine future sprints and enhance overall performance.
 8. Adapt and Iterate: Adapt the process based on the feedback and insights gained throughout the project. Continuously iterate and improve the process to ensure it remains effective and aligned with the evolving needs of the company.
 1. Xác định Mục tiêu: Bắt đầu bằng cách xác định rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu của công ty hoặc dự án của bạn. Đảm bảo chúng cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn (SMART).
 2. Thiết lập OKRs: Thiết lập Mục tiêu và Kết quả chính (OKRs) dựa trên các mục tiêu và mục tiêu đã xác định. OKRs cung cấp một khuôn khổ để sắp xếp các nỗ lực của nhóm và theo dõi tiến độ.
 3. Tạo một Nhiệm vụ tồn đọng: Phát triển một Nhiệm vụ tồn đọng để nắm bắt và ưu tiên các nhiệm vụ cần thiết để đạt được các mục tiêu đã xác định. Sắp xếp công việc tồn đọng dựa trên mức độ ưu tiên và đảm bảo nó phản ánh các mục tiêu chiến lược.
 4. Lập kế hoạch Sprint: Tiến hành các phiên lập kế hoạch Sprint trong đó bạn chọn các tác vụ từ Task Backlog cho mỗi lần chạy nước rút hoặc lặp lại. Xác định thời lượng chạy nước rút và xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho lần chạy nước rút sắp tới.
 5. Thực hiện các Sprint: Thực hiện các Sprint đã lên kế hoạch, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ đã chọn trong các khung thời gian đã xác định. Sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án như các cuộc họp độc lập hàng ngày và theo dõi tiến độ thường xuyên để đảm bảo tính minh bạch và cộng tác.
 6. Theo dõi tiến độ: Liên tục theo dõi tiến độ của dự án và các nhiệm vụ trong mỗi lần chạy nước rút. Thường xuyên xem xét và cập nhật Task Backlog, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết dựa trên phản hồi và thay đổi mức độ ưu tiên.
 7. Đánh giá và học hỏi: Vào cuối mỗi giai đoạn nước rút hoặc cột mốc dự án, hãy tiến hành đánh giá để đánh giá kết quả, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và rút ra bài học kinh nghiệm. Sử dụng phản hồi này để tinh chỉnh các lần chạy nước rút trong tương lai và nâng cao hiệu suất tổng thể.
 8. Thích ứng và Lặp lại: Điều chỉnh quy trình dựa trên phản hồi và hiểu biết sâu sắc thu được trong suốt dự án. Liên tục lặp lại và cải tiến quy trình để đảm bảo nó vẫn hiệu quả và phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.

1. Define Goals & Objectives

Goal/ObjectiveStakeholdersPriorityContext/StorylineKey Results/Outcomes
Goal 1Stakeholder Group 1HighBrief description of the goal and its significanceClear key results or outcomes to be achieved
Goal 2Stakeholder Group 2MediumBrief description of the goal and its significanceClear key results or outcomes to be achieved
Goal 3Stakeholder Group 3LowBrief description of the goal and its significanceClear key results or outcomes to be achieved
Mục tiêuCác bên liên quanSự ưu tiênBối cảnh/Cốt truyệnKết quả chính
Mục tiêu 1Nhóm các bên liên quan 1CaoMô tả ngắn gọn về mục tiêu và tầm quan trọng của nóLàm rõ các kết quả chính hoặc kết quả cần đạt được
Mục tiêu 2Nhóm các bên liên quan 2Trung bìnhMô tả ngắn gọn về mục tiêu và tầm quan trọng của nóLàm rõ các kết quả chính hoặc kết quả cần đạt được
Mục tiêu 3Nhóm các bên liên quan 3ThấpMô tả ngắn gọn về mục tiêu và tầm quan trọng của nóLàm rõ các kết quả chính hoặc kết quả cần đạt được

Để đảm bảo mẫu là toàn diện, bạn có thể muốn xem xét các khía cạnh sau:

 1. Các bên liên quan: Có bao gồm tất cả các bên liên quan có liên quan cho từng mục tiêu không? Xem xét việc xác định các bên liên quan bên trong và bên ngoài, những người bị ảnh hưởng bởi hoặc có mối quan tâm đến mục tiêu.

 2. Mức độ ưu tiên: Đánh giá xem các mức độ ưu tiên được chỉ định cho từng mục tiêu có phản ánh chính xác tầm quan trọng hoặc mức độ khẩn cấp tương đối của chúng hay không. Đảm bảo rằng mức độ ưu tiên phản ánh các mục tiêu chiến lược và phân bổ nguồn lực của tổ chức.

 3. Bối cảnh/Cốt truyện: Đánh giá xem phần mô tả ngắn gọn có cung cấp đủ bối cảnh và giải thích tầm quan trọng của từng mục tiêu hay không. Nó nên trình bày rõ ràng lý do tại sao mục tiêu lại quan trọng và nó phù hợp như thế nào với chiến lược kinh doanh tổng thể.

 4. Lợi ích hữu hình: Xác nhận xem các lợi ích hữu hình được liệt kê có nắm bắt hiệu quả các kết quả tích cực hoặc lợi thế liên quan đến việc đạt được từng mục tiêu hay không. Cân nhắc sử dụng các số liệu cụ thể hoặc mô tả định tính để minh họa các lợi ích.

 5. “Kết quả chính/Kết quả chính” chỉ định các kết quả hoặc kết quả cụ thể cần đạt được cho từng mục tiêu. Nó cung cấp một sự tập trung rõ ràng vào các kết quả mong đợi.

Việc khai thác Lơị ích hữu hình hay Kết quả chính tùy thuộc vào chủ sở hữu.

Mục tiêucác bên liên quanSự ưu tiênBối cảnh/Cốt truyệnNhững lợi ích
Tăng tỷ lệ học sinh ghi danh lên 20%Sinh viên, nhân viên FMECaoThực hiện các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu để thu hút thêm sinh viên từ các trường đại học lân cậnDoanh thu cao hơn và nâng cao uy tín là một trung tâm ngoại ngữ hàng đầu trong khu vực
Mở rộng quan hệ đối tác với các trường đại họcCác trường đại học, nhân viên FMETrung bìnhPhối hợp với các trường đại học địa phương để cung cấp các chương trình và hội thảo tiếng AnhTăng giới thiệu sinh viên, mở rộng phạm vi tiếp cận và tiếp cận với nhóm người học tiềm năng lớn hơn
Tăng cường đánh giá trình độ tiếng AnhSinh viên, nhân viên FMECaoTriển khai đánh giá trình độ tiếng Anh chuẩn cho sinh viên và người xin việcUy tín được cải thiện, trình độ ngoại ngữ phù hợp hơn với yêu cầu công việc, nhu cầu gia tăng
Phát triển các khóa học tiếng Anh chuyên ngànhSinh viên, nhân viên FMETrung bìnhThiết kế và cung cấp các khóa học chuyên biệt phù hợp với nhu cầu của các ngành cụ thểTăng số lượng ghi danh vào các khóa học cụ thể của ngành, cải thiện sự hài lòng của sinh viên
Tăng cường phát triển nghiệp vụ giảng viênnhân viên FMECaoCung cấp các khóa đào tạo và hội thảo liên tục để cải thiện các kỹ năng và phương pháp giảng dạyNâng cao chất lượng giảng dạy, tăng sự hài lòng của sinh viên, duy trì các giảng viên có trình độ
Hợp lý hóa quy trình hành chínhNhân viên FME, Học viênThấpTriển khai các hệ thống kỹ thuật số để đăng ký học sinh, lên lịch khóa học và thanh toánCải thiện hiệu quả hoạt động, giảm khối lượng công việc hành chính, nâng cao trải nghiệm của sinh viên
Triển khai hệ thống quản lý học tập (LMS)Nhân viên FME, Học viênTrung bìnhTích hợp LMS thân thiện với người dùng để quản lý và phân phối khóa học hiệu quảCải thiện tổ chức và khả năng tiếp cận các tài liệu khóa học, tăng cường sự tham gia của sinh viên và trải nghiệm học tập
Nâng cao chức năng trang web và trải nghiệm người dùngSinh viên, nhân viên FMEThấpThiết kế lại và tối ưu hóa trang web Trung tâm ngôn ngữ FME để cung cấp trải nghiệm duyệt và đăng ký liền mạchCải thiện sự hiện diện trực tuyến, tăng lưu lượng truy cập trang web, tăng cường sự tham gia của người dùng
Phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quảSinh viên, nhân viên FMETrung bìnhTạo các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu thông qua các kênh khác nhau (quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, quan hệ đối tác) để tiếp cận các sinh viên tiềm năngTăng khả năng hiển thị thương hiệu, tạo khách hàng tiềm năng cao hơn, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi
Theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch quảng cáoĐội ngũ marketing, nhân viên FMETrung bìnhTriển khai các công cụ phân tích để theo dõi các số liệu chính và thu thập thông tin chi tiết về hiệu quả và lợi tức đầu tư (ROI) của chiến dịch quảng cáoRa quyết định dựa trên dữ liệu, cải thiện tối ưu hóa chiến dịch, tăng ROI

Các mục tiêu liên quan đến việc nâng cao chức năng trang web và trải nghiệm người dùng cũng như phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quả có thể chia sẻ một số yếu tố chung, chẳng hạn như tối ưu hóa trang web để thu hút khách hàng tiềm năng và tương tác với người dùng tốt hơn.

Để tránh dư thừa, bạn có thể xem xét hợp nhất các mục tiêu này thành một mục tiêu rộng hơn, chẳng hạn như “Cải thiện sự hiện diện trực tuyến và hiệu quả tiếp thị”. Mục tiêu này có thể bao gồm cả việc nâng cao chức năng trang web và triển khai các chiến dịch tiếp thị hiệu quả để tối đa hóa khả năng hiển thị trực tuyến của Trung tâm Ngôn ngữ FME và thu hút sinh viên tiềm năng.

Bằng cách hợp nhất các mục tiêu tương tự thành các mục tiêu rộng hơn, bạn có thể đảm bảo sự rõ ràng và tránh trùng lặp trong quá trình thiết lập mục tiêu của mình.

Thiết lập chi tiết bước Define

 • Goal/Objective: [State the specific goal or objective]
 • Description: [Provide a brief description of the goal]
 • Key Performance Indicators (KPIs): [Identify the measurable metrics to track progress]
 • Baseline Data: [Specify the current state or relevant data points]
 • Target Metrics: [Set specific targets or benchmarks to achieve]
 • Resource Allocation: [Outline the resources required for goal attainment]
 • Dependencies: [Identify any dependencies or prerequisites]
 • Risks and Mitigation: [Highlight potential risks and strategies to mitigate them]
 • Timeline: [Establish a timeline with key milestones or checkpoints]
 • Mục tiêu: [Nêu rõ mục tiêu hoặc mục tiêu cụ thể]
 • Mô tả: [Cung cấp mô tả ngắn gọn về mục tiêu]
 • Chỉ số hiệu suất chính (KPI): [Xác định các số liệu đo lường được để theo dõi tiến độ]
 • Dữ liệu cơ sở: [Chỉ định trạng thái hiện tại hoặc các điểm dữ liệu có liên quan]
 • Chỉ số mục tiêu: [Đặt mục tiêu hoặc điểm chuẩn cụ thể để đạt được]
 • Phân bổ nguồn lực: [Vạch ra các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu]
 • Các phần phụ thuộc: [Xác định bất kỳ phần phụ thuộc hoặc điều kiện tiên quyết nào]
 • Rủi ro và giảm thiểu: [Nêu rõ những rủi ro tiềm ẩn và các chiến lược để giảm thiểu chúng]
 • Dòng thời gian: [Thiết lập dòng thời gian với các mốc quan trọng hoặc điểm kiểm tra]

Ví dụ:

Mục tiêu/Mục tiêu: Tăng số học sinh ghi danh lên 20% trong vòng 12 tháng tới.

Mô tả: Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị có mục tiêu để thu hút nhiều học viên đến trung tâm ngoại ngữ và tăng số lượng đăng ký.

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI):

 1. Số lượng tân sinh viên đăng ký
 2. Tỷ lệ chuyển đổi từ yêu cầu sang đăng ký
 3. Tỷ lệ phần trăm tăng trong số học sinh ghi danh

Dữ liệu cơ sở:

 • Số lượng sinh viên hiện tại: 200 sinh viên
 • Tỷ lệ chuyển đổi trung bình: 10%
 • Số lượng sinh viên đăng ký mới trong 12 tháng qua: 100

Chỉ số mục tiêu:

 1. Đạt tổng số học sinh đăng ký là 240 trong vòng 12 tháng
 2. Tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 12%
 3. Tạo 150 đăng ký sinh viên mới

Phân bổ nguồn lực:

 • Phân bổ ngân sách bổ sung cho các chiến dịch tiếp thị và các hoạt động quảng cáo
 • Chỉ định nhân viên chuyên dụng để quản lý các sáng kiến ​​​​tiếp thị và yêu cầu của sinh viên

Phụ thuộc:

 • Có sẵn các giảng viên có trình độ để đáp ứng số lượng sinh viên đăng ký tăng lên
 • Hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục địa phương để giới thiệu sinh viên

Rủi ro và giảm thiểu:

 • Rủi ro: Cạnh tranh thị trường có thể ảnh hưởng đến số lượng đăng ký Giảm thiểu: Tiến hành phân tích đối thủ cạnh tranh và phân biệt các dịch vụ của trung tâm ngoại ngữ thông qua các tính năng và lợi ích độc đáo

Mốc thời gian:

 • Tháng 1: Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Tháng 2-3: Phát triển các chiến lược và tài liệu tiếp thị
 • Tháng 4-6: Thực hiện các chiến dịch tiếp thị và theo dõi kết quả
 • Tháng 7-12: Theo dõi số lượng đăng ký và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với các chiến lược

2. Set up OKRs

Mục đích chính của Sprint Backlog là phác thảo và xác định các hạng mục công việc cụ thể sẽ được giải quyết trong Sprint. Bằng cách hợp nhất thông tin này trong một không gian dùng chung, nó tạo điều kiện giao tiếp hợp lý và thiết lập một nguồn thông tin liên quan đến sprint tập trung.

Các nhiệm vụ hoặc hạng mục không có trong Sprint Backlog của Sprint được coi là nằm ngoài phạm vi của Sprint cụ thể đó. Sự phân biệt rõ ràng này giúp nhóm duy trì một lộ trình tập trung, cho phép các thành viên trong nhóm tập trung vào các nhiệm vụ được chỉ định và giảm thiểu rủi ro vượt quá phạm vi, khi công việc bổ sung được thực hiện mà không có sự đánh giá và lập kế hoạch phù hợp.

3. Task Backlog

Task IDTask DescriptionPriorityObjective/Key ResultDependenciesStatus
T1[Task description][Priority level][Related Objective/Key Result][Dependencies][Task status]
T2[Task description][Priority level][Related Objective/Key Result][Dependencies][Task status]
T3[Task description][Priority level][Related Objective/Key Result][Dependencies]

[Task status]

 

——-

ID nhiệm vụMô tả công việcSự ưu tiênMục tiêu/Kết quả then chốtphụ thuộcTrạng thái
T1[Mô tả công việc][Mức độ ưu tiên][Mục tiêu liên quan/Kết quả chính][Phụ thuộc][Trạng thái nhiệm vụ]
T2[Mô tả công việc][Mức độ ưu tiên][Mục tiêu liên quan/Kết quả chính][Phụ thuộc][Trạng thái nhiệm vụ]
T3[Mô tả công việc][Mức độ ưu tiên][Mục tiêu liên quan/Kết quả chính][Phụ thuộc][Trạng thái nhiệm vụ]

Giải thích các cột:

 1. ID tác vụ: Mã định danh duy nhất cho từng tác vụ.
 2. Mô tả nhiệm vụ: Mô tả rõ ràng và ngắn gọn về nhiệm vụ.
 3. Mức độ ưu tiên: Mức độ ưu tiên được gán cho nhiệm vụ (ví dụ: Cao, Trung bình, Thấp).
 4. Mục tiêu/Kết quả chính: Mục tiêu cụ thể hoặc Kết quả chính mà nhiệm vụ đóng góp.
 5. Phần phụ thuộc: Bất kỳ phần phụ thuộc hoặc điều kiện tiên quyết nào cần được đáp ứng trước khi tác vụ có thể được bắt đầu.
 6. Trạng thái: Trạng thái hiện tại của nhiệm vụ (ví dụ: Chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đã hoàn thành).

Bạn có thể thêm nhiều cột hơn theo yêu cầu cụ thể của mình, chẳng hạn như Người được giao, Nỗ lực ước tính, Ngày đến hạn, v.v. Mức độ ưu tiên của các nhiệm vụ phải phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của dự án hoặc tổ chức của bạn.

Hãy nhớ thường xuyên xem xét và cập nhật Task Backlog dựa trên những thay đổi về mức độ ưu tiên, phụ thuộc và tiến độ. Điều này sẽ giúp bạn luôn ngăn nắp, theo dõi việc hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo phù hợp với các mục tiêu tổng thể của bạn.

Facebook
Twitter
LinkedIn