Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/bao-cao-tai-chinh/

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Tìm hiểu về các báo cáo và báo cáo tài chính bao gồm lãi và lỗ, dòng tiền và bảng cân đối kế toán.

Tìm hiểu báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính mang tính lịch sử. Chúng cho bạn thấy doanh nghiệp của bạn đã hoạt động như thế nào trong các lĩnh vực như lợi nhuận, dòng tiền, tài sản và nợ phải trả.

Có 3 báo cáo tài chính chính cần hiểu:

 • báo cáo lãi lỗ
 • bảng cân đối kế toán
 • báo cáo lưu chuyển tiền mặt.

Những tuyên bố này rất quan trọng để giúp bạn:

 • đáp ứng các yêu cầu quy định của bạn
 • hiểu và quản lý thành công chung của doanh nghiệp của bạn
 • kế hoạch phát triển trong tương lai.

Bạn nên lập báo cáo tài chính thường xuyên và cập nhật chúng.

Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ, còn được gọi là báo cáo thu nhập, cho thấy lợi nhuận của doanh nghiệp bạn trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể bao gồm bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng thường được sản xuất hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Báo cáo lãi lỗ là một công cụ hữu ích để giám sát hoạt động kinh doanh.

 • Với tư cách là chủ doanh nghiệp, nó làm nổi bật nơi doanh nghiệp của bạn đang thành công và nơi nó có thể gặp khó khăn.
 • Đối với các nhà đầu tư, nó cho thấy sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp trước khi họ quyết định đầu tư hoặc để xem họ sẽ nhận được lợi tức gì từ khoản đầu tư hiện có.

Nội dung của báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ của bạn thường sẽ được chia thành 2 phần:

 • Doanh thu —tất cả thu nhập từ
  • hoạt động kinh doanh chính (ví dụ như bán sản phẩm và dịch vụ)
  • hoạt động thứ cấp (ví dụ lãi suất ngân hàng)
  • bất kỳ lợi ích tài chính nào khác (ví dụ như lợi nhuận bán tài sản).
 • Chi phí —những gì bạn đang chi tiêu cho các hoạt động chính (ví dụ: chi phí vật liệu và nhân công), các hoạt động phụ và bất kỳ tổn thất nào khác trong kỳ (ví dụ: tổn thất khi thanh lý tài sản).

Doanh thu

Phần quan trọng nhất của phần doanh thu trong báo cáo lãi lỗ của bạn là tổng doanh thu. Doanh thu phụ và thu nhập khác có thể không dự đoán được, vì vậy bạn nên tập trung vào doanh thu bán hàng chính để phát triển doanh nghiệp của mình.

Các nguồn doanh thu thứ cấp có thể bao gồm:

 • lãi ngân hàng
 • lợi nhuận tài chính (ví dụ: lợi nhuận từ việc bán bất động sản hoặc tài sản).

Lưu ý số tiền bán hàng đã tăng hoặc giảm kể từ báo cáo lãi lỗ trước đó của bạn.

Chia nhỏ số liệu bán hàng thành các sản phẩm hoặc dòng sản phẩm riêng lẻ sẽ giúp bạn biết sản phẩm nào đang hoạt động tốt và sản phẩm nào cần được chú ý.

Luôn tìm cách duy trì hoặc tăng doanh thu theo thời gian. Một mô hình doanh thu giảm có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn.

Chi phí

2 bộ số liệu chính trong phần chi phí của báo cáo lãi lỗ là:

 • giá vốn hàng bán (chi phí lao động trực tiếp và bất kỳ nguyên liệu thô nào được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn)
 • chi phí hoạt động (chi phí lao động gián tiếp và bất kỳ chi phí nào khác không liên quan trực tiếp đến sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ).

Nhằm mục đích giảm thiểu chi phí kinh doanh của bạn bất cứ khi nào có thể. Chi phí nguyên liệu tăng có thể có nghĩa là bạn cần tìm một nhà cung cấp khác hoặc tìm các phương pháp sản xuất hiệu quả hơn. Một số sự gia tăng là không thể tránh khỏi, với lạm phát có khả năng làm tăng chi phí trên thị trường trong một khoảng thời gian.

Chi phí hoạt động có thể khó giảm hơn. Ví dụ: nếu tiền thuê nhà của bạn tăng lên, việc chuyển đến cơ sở thay thế có thể không thực tế hoặc việc chuyển nhà có thể tốn kém hơn so với việc trả số tiền thuê nhà tăng lên.

Kiểm tra báo cáo lãi lỗ của bạn để biết chi phí tăng đột ngột hoặc ngoài dự kiến, thay vì tăng dần theo thời gian (do các yếu tố như lạm phát và tăng lương hàng năm cho nhân viên).

Cách tính lợi nhuận

Sử dụng báo cáo lãi lỗ của bạn để trích xuất các số liệu quan trọng nhằm giải thích khả năng sinh lời của doanh nghiệp bạn:

 • Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán
  Đây là chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn bán. Đây là một chỉ số về hiệu quả sản xuất tổng thể và là một con số quan trọng để thiết lập giá và mục tiêu bán hàng.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp ÷ Tổng doanh thu) x 100
  Chỉ số này cho biết tỷ lệ lợi nhuận gộp bạn giữ lại từ mỗi đô la doanh thu được tạo ra (ví dụ: tỷ suất lợi nhuận gộp 20% có nghĩa là bạn giữ lại 0,20 đô la lợi nhuận gộp cho mỗi 1 đô la doanh thu được tạo ra) .
 • Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp – Chi phí hoạt động
  Điều này cho thấy lợi nhuận được tạo ra từ hoạt động chính. Nó không bao gồm chi phí từ tiền lãi hoặc thuế (thường được gọi là thu nhập trước lãi suất và thuế, hoặc EBIT).
 • Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – (Giá vốn hàng bán + Chi phí hoạt động)
  Đây còn được gọi là ‘điểm mấu chốt’—lợi nhuận ròng là tổng số tiền kiếm được (hoặc mất đi) sau khi thanh toán tất cả các chi phí.

Bảng cân đối

Bảng cân đối kế toán (còn được gọi là báo cáo tình hình tài chính) là bản tóm tắt tất cả các tài sản kinh doanh của bạn (những gì doanh nghiệp của bạn sở hữu) và nợ phải trả (những gì doanh nghiệp của bạn nợ). Tại bất kỳ thời điểm nào, nó cho bạn biết bạn sẽ còn lại bao nhiêu tiền nếu bạn bán tất cả tài sản của mình và trả hết các khoản nợ. Đây còn được gọi là ‘vốn chủ sở hữu’.

Có 3 phần trong bảng cân đối kế toán, được thể hiện bằng các phần sau:

Công thức: Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ phải trả

Nó được gọi là bảng cân đối bởi vì, tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi bên của phương trình này phải ‘cân bằng’.

Tài sản

Tài sản hiện tại là tài sản mà doanh nghiệp của bạn dự định giữ trong một khoảng thời gian ngắn, thường là dưới 12 tháng. Chúng bao gồm:

 • tiền mặt tại ngân hàng
 • đầu tư ngắn hạn
 • cổ phần
 • con nợ thương mại (những người nợ tiền kinh doanh)

Tài sản cố định là tài sản mà doanh nghiệp của bạn dự định giữ trong thời gian dài hơn, thường là hơn 12 tháng. Chúng còn được gọi là tài sản cố định hoặc tài sản vốn. Chúng bao gồm:

 • cải tiến tòa nhà
 • nhà máy và thiết bị
 • xe cơ giới
 • thiết bị văn phòng.

Tài sản vô hình là tài sản bạn không thể chạm vào và có thể bao gồm:

 • sở hữu trí tuệ —kiến thức, thông tin hoặc quy trình giúp doanh nghiệp của bạn khác biệt với những doanh nghiệp khác
 • nhãn hiệu và bằng sáng chế —các khái niệm được đăng ký chính thức mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bạn
 • lợi thế thương mại—số tiền bạn trả cho danh tiếng và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp nếu bạn mua một doanh nghiệp, đôi khi được gọi là ‘giá trị doanh nghiệp’.

Tìm hiểu thêm về cách định giá tài sản kinh doanh.

Nợ phải trả

Các khoản nợ hiện tại thường là những thứ bạn sẽ phải trả trong 12 tháng tới. Chúng có thể bao gồm:

 • các khoản thấu chi phải được giải quyết, hoặc các khoản phí thấu chi
 • các khoản vay ngắn hạn
 • các chủ nợ, kể cả các chủ nợ thương mại
 • thuế.

Các khoản nợ dài hạn là những khoản mà bạn sẽ không thanh toán hoặc thanh toán hết trong vòng một năm kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán. Chúng bao gồm:

 • khoản vay dài hạn
 • hóa đơn bảo đảm
 • các khoản vay của giám đốc (đối với doanh nghiệp)
 • giá trị còn lại của hợp đồng thuê hoặc khoản vay đến hạn trên 12 tháng.

Vốn chủ sở hữu, còn được gọi là vốn cổ đông trong các công ty, là phần còn lại của doanh nghiệp thuộc về (các) chủ sở hữu sau khi trừ đi tổng nợ phải trả từ tổng tài sản.

Hãy chắc chắn rằng bạn xem xét khấu hao khi giải thích bảng cân đối kế toán của bạn. Mỗi khi doanh nghiệp của bạn sử dụng một tài sản cố định—chẳng hạn như thiết bị văn phòng hoặc xe cộ—một số giá trị của nó bị mất đi.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy có bao nhiêu tiền mặt đang chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn trong một khoảng thời gian. Điều này phản ánh ‘tính thanh khoản’ của doanh nghiệp của bạn.

Có đủ tiền mặt để trả các khoản nợ của bạn và mua vật liệu và tài sản là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ nhanh chóng cho bạn biết liệu bạn có thể gặp bất kỳ vấn đề nào trong lĩnh vực này hay không.

Dòng tiền vào thường là số tiền bạn nhận được từ bán hàng, nhưng cũng có thể là từ:

 • trả nợ
 • bán tài sản không cần thiết
 • giảm giá
 • trợ cấp.

Tiền mặt đi của bạn bao gồm các chi phí như:

 • thanh toán cho nhà cung cấp
 • lương và hưu bổng
 • hóa đơn
 • BẢO TRÌ
 • chi phí kinh doanh khác.

Đọc thêm về quản lý dòng tiền.

Thông thường có 3 phần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mỗi phần liên quan đến một lĩnh vực kinh doanh khác nhau của bạn.

Phần này chứa các hoạt động tạo tiền mặt chính của doanh nghiệp của bạn. Đây thường là bất kỳ khoản tiền nào kiếm được hoặc chi tiêu trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn.

Con số lớn nhất trong phần này phải là thu nhập ròng được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn sản xuất.

Các khoản phải thu (tiền nợ bạn) và các khoản phải trả (tiền bạn nợ) cũng sẽ xuất hiện trong phần này. Nếu các khoản phải thu đang tăng với tốc độ nhanh hơn thu nhập từ bán hàng, bạn có thể gặp vấn đề trong việc quản lý con nợ của mình.

Phần này đo lường dòng tiền giữa doanh nghiệp của bạn với chủ sở hữu và chủ nợ.

Thu nhập tiền mặt trong phần này có thể bao gồm:

 • bất kỳ khoản tiền vay nào
 • phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu ra công chúng.

Chi tiêu tiền mặt trong phần này có thể bao gồm:

 • trả nợ vay
 • trả cổ tức
 • mua lại cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Các hoạt động đầu tư được liệt kê trong phần này thường bao gồm mua hoặc bán tài sản dài hạn, chẳng hạn như bất động sản, nhà máy và thiết bị. Bao gồm việc bán hoặc mua chứng khoán đầu tư ở đây.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn có thể bao gồm một vài hoặc nhiều mục, tùy thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp bạn. Con số quan trọng nhất là dòng tiền ròng của bạn, được tìm thấy ở cuối báo cáo.

So sánh con số này với dòng tiền ròng từ báo cáo trước đó của bạn. Nếu dự trữ tiền mặt của bạn:

 • tăng, điều này thường cho thấy doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt và đang đi đúng hướng
 • gần như giống nhau, chỉ có thể có vấn đề nếu dự trữ của bạn thấp
 • giảm, bạn có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ và cần phải dựa nhiều hơn vào tín dụng. Hãy hành động ngay lập tức để giải quyết những gì đang gây ra sự thiếu hụt tiền mặt của bạn.
Facebook
Twitter
LinkedIn