Menu

10:00

10:10 – 12:10

XÁC ĐỊNH THÁCH THỨC

11:25

Nghỉ giải lao

12:55

Nghỉ trưa

13:55 – 16:40

TẠO GIẢI PHÁP

13:55

14:55

Phác thảo bản đồ

15:10 – 16h40

10:10 – 12:30

XÁC ĐỊNH THÁCH THỨC

11:35

Nghỉ giải lao

12:30

Nghỉ trưa

13:30 – 15:30

STORYBOARD

10:00 – 16:00

NGUYÊN MẪU

10:10

Chọn đúng công cụ

13:00

Giờ nghỉ trưa

14:00

Nguyên mẫu

15:00

15:15 – 16:00

Hoàn thiện nguyên mẫu

10:10 – 12:10

BÀI KIỂM TRA

12:00

Nghỉ giải lao

13:00

Kiểm tra người dùng (P2)

16:00

Nghỉ giải lao

16:15 – 17:00

Kết luận và tóm tắt